Vacciner.

Ett patogent teknologipaket. / It is a chemical pathogen device.

”Detta är inte ett va@@in. (english transcript further down) Klicka på bilden för att se videon.

Den termen används för att smyga detta under undantag från folkhälsan. Detta är ett MRnA-paket i ett fett kuvert som levereras till en cell. Det är en medicinsk anordning som är utformad för att stimulera den mänskliga cellen att bli en patogenskapare. (Patogen betyder sjukdomsframkallande.)

Va@@iner är faktiskt en lagligt definierad term, och ett vaccin måste specifikt stimulera både immunitet hos den som får det, men måste också störa överföringen, och det är inte vad det här är.

De har varit mycket tydliga när de säger att MRnA-strängen som går in i cellen inte är för att stoppa överföring, utan att det är en behandling. Men om det diskuterades som en behandling så skulle det inte få folkhälsomyndigheternas sympatiska öra, för då skulle folk säga vilka andra behandlingar finns det?

Användningen av begreppet va@@in är samvetslöst. Både den juridiska definitionen i termer av det, men också för att det faktiskt är slaget under bältet för att öppna för fri diskurs. För genom att säga va@@in så benämner du det till en sak där du kan vara för eller emot "terapin".

Om vi verkligen pratade om det som "en terapi", kom ihåg att folk glömmer detta. Moderna startades som ett kemoterapiföretag för cancer. Inte va@@intillverkning för Sars.
Om vi sa att vi ska ge människor en profylaktisk kemoterapi för en cancer som de inte har, så skulle vi bli utskrattade för att det är en dum idé.
Detta är precis vad det här är.

Detta är en mekanisk anordning, i form av ett mycket litet teknologipaket som förs in i det mänskliga systemet för att aktivera cellen till att bli en patogen framställningsplats.

Den enda anledningen till att va@@inbeteckningen används är för att misskreditera Henning Jacobson-fallet 1905 som har blivit felaktigt framställt sedan det skrevs. (Jacobson mot Massachusetts, 197 US 11, var ett amerikanskt högsta domstolsärende där domstolen fastställde staternas befogenhet att genomdriva obligatoriska vaccinationslagar. Domstolens beslut formulerade åsikten att individuell frihet inte är absolut och är föremål för polisen makt i den staten.)

Och om vi var ärliga med detta, skulle vi faktiskt kalla det för vad det är.
Det är en kemisk patogenanordning, som faktiskt är menat att släppa loss en kemisk patogenproduktion i en cell.
Det är en medicinsk anordning, inte ett läkemedel, för den uppfyller ... definition av en anordning. Det är inte ett levande system, det är inte ett biologiskt system. Det är en fysisk teknologi. Den råkar bara komma i storleken av ett monokulärt paket.

Så vi måste vara väldigt tydliga med att se till att vi inte faller för deras spel, eftersom deras spel är att om vi pratar om det som ett va@@in, så kommer vi att gå in i en va@@inkonversation, (för och emot, söndra och härska) men detta är inte deras egna benämning av ett va@@in.
Det måste vara tydligt för alla som lyssnar, att vi inte kommer att falla för denna misslyckade definition, precis som vi inte kommer att falla för deras industriella kemiska definition av hälsa. Eftersom båda är bristfälliga och är en uttrycklig överträdelse av den rättsliga konstruktion som utnyttjas."
 
Dr. David Martin.

*******************************************************************************************************

"This is not a va@@ine. (Click on the image to watch the video.)
We use the term to sneak this under public health exemptions. This is a MRnA package in a fat envelope which is delivered to a cell, it is a medical device designed to stimulate the human cell into becoming a pathogen creation.
 
Va@@ines are actually a legally defined term, and a vaccine specifically has to stimulate both an immunity within the person receiving it, but also has to disrupt transmission, and that is not what this is.
 
They have been abundantly clear in saying that the MRnA strand that is going in to the cell is not to stop transmission, it is a treatment.
But if it was discussed as a treatment, it would not get the sympathy ear of public health authorities, because then people would say what other treatments are there?
 
The use of the term va@@ine is unconscionable for both the legal definition in term of it, but also because it is actually the sucker punch to open for free discourse. Because by saying va@@ine, you dump it in to a thing where you could be anti or pro "the therapy".
 
If you actually talked about it as "a therapy", remember people forget this. Moderna was started as a chemotherapy company for cancer. Not a va@@ine manufacture for Sars.
If we said that we are going to give people a prophylactic chemotherapy for the cancer that they don´t have, you´ve be laughed out of the room, because it is a stupid idea.
That´s exactly what this is.
This is a mechanical device, in a form of a very small package of technology, that´s being inserted into the human system to activate the cell to become a pathogen manufacturing site.
 
The only reason why the va@@ine term is being used is to abuse 1905 Henning Jacobson case that has been misrepresented since it was written. (Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, was a United States Supreme Court case in which the Court upheld the authority of states to enforce compulsory va@@ination laws. The Court's decision articulated the view that individual liberty is not absolute and is subject to the police power of the state.)
 
And if we were honest with this, we would actually call it what it is.
It is a chemical pathogen device, that is actually meant to unleash a chemical pathogen production action within a cell.
It is a medical device, not a drug, because it meets ... definition of a device. It is not a living system, it is not a biological system, it is a physical technology, it happens to just come in the size of a monocularly package.
 
So, we need to be really clear on making sure we don´t fall for their game, because their game is if we talk about it as a va@@ine, then we are going to get into a va@@ine conversation, but this is not, by their own admission a va@@ine.
It must be clear to everyone listening, that we will not fall for this failed definition, just like we won´t fall for their industrial chemical definition of health. Because both of them are functionally flawed and are an explicit violation of the legal construct that is being exploit."

Dr. David Martin.

Det är med tungt hjärta som jag nu ska försöka förklara vad som sker med själen om du väljer att ta va@@inet.

Trailern här ovan kommer ifrån Philip Pullmans bok, Den Gyllene Kompassen, (The Golden Compass). I trilogin ingår även böckerna Den skarpa eggen, (The Subtle Knife) och Bärnstenskikaren, (The Amber Spyglass).
I böckerna så har alla människor ett djur som följer dem genom livet. En daimon som är en del av dem själva, och relationen beskrivs som den mellan vår kropp och vår själ. Om djuret skadas så känner även människan det som att hon/han skadas, och om djuret dör så dör också människan.

En dag lyssnar Lyra i hemlighet på ett samtal på universitetet som handlar om ett mystiskt ämne, något slags "stoft". Lyras farbror, som själv håller på att forska kring detta har en teori om att det finns andra världar i universum och att de förbinds med detta mystiska ämne. Lord Asriel vill fortsätta sin forskning på en plats nära Nordpolen där han sett bevis för att detta stoft finns.
Magisteriet, som är den styrande kraften i Lyras värld är emot Lord Asriels forskning. De fruktar “stoftet” och den möjlighet till kunskap och människors fria vilja som finns i det och skyr inga medel för att försöka förhindra lord Asriels resa. Lyra vill också veta mer om stoftet och ber lord Asriel
om att få följa med till Nordpolen men är tvungen att stanna kvar på Oxford Jordan.

En dag blir Lyras bästa vän Roger kidnappad av
Magisteriets förlängda arm Slukarna. Slukarna rövar bort fattiga barn och för dem till en experimentstation vid det öde Svalbard som heter Bolvanger. Där försöker de omprogrammera barnen genom att beröva dem deras daimon.

Det som är målet för den onda agendan är att tillslut separera oss ifrån vår Gudomliga kontakt. Och de har nu funnit ett sätt genom att spruta in en teknik i våra kroppar som bryter kontakten med vår själ.

Många är dom rapporter som nu börjar komma in ifrån "healers" över hela vår värld som säger att de inte längre kan få någon kontakt med människan, för deras själ har lämnat kroppen. Den "svävar" nu i ett "ingenmansland" oförmögen att ge kroppen den livskraft som den behöver för att kunna läka sig själva och vara kreativ och medskapa sitt liv. Tekniken som sprutas in har med andra ord kapat kontakten med vår fria vilja och vi kan inte längre ta emot insikter och inspiration då vi har gett bort vår inre kompass. Utan den blir vi som ett blint skepp utan segel på ett stormigt hav.

Och precis som dom säger i filmen..
- Det gör inte ont, det känns bara som att du har förlorat något.
-It doesn´t hurt, it just feels as a loss.

Jag hoppas av hela mitt hjärta att den nya healingtekniken som kommer, kommer att kunna hjälpa till att återknyta kontakten för dom som önskar det.

Med All Kärlek
Camilla

http://www.philip-pullman.com
 

DR CARRIE MADEJ - COVID19 VACCINES CONTAIN NEW AND DANGEROUS TECHNOLOGIES YOU DON'T WANT INJECTED.


DR CARRIE MADEJ ~ HUMAN 2.0 ~ A CALL TO HUMANITY!

https://brandnewtube.com/watch/dr-carrie-madej-human-2-0-a-call-to-humanity_bSIcUsFerJkQ6Zr.html

Allmänna Vacciner.

Utdrag ifrån förhöret;  (Förhöret är på engelska)

"Observationer som vi har kunnat ta del av visar att i en familj med tre barn där den äldsta har fått alla vacciner, den mellersta vissa vacciner och den yngsta inga vacciner, så ser man en tydlig skillnad i barnens hälsa. Den yngsta som inte tagit del av några vacciner har ett klart bättre hälsotillstånd än den mellersta, och det mellersta barnet har ett bättre hälsotillstånd än det äldsta barnet."

Hur kommer det sig att så många inte hör vad han och andra säger?
Därför att indoktrineringen på hela Planeten har pågått så länge..
Vi kommer åter igen tillbaka till Kunskap är Makt.
De som undanhåller och förvrider kunskapen gör så för att behålla makten.
Inte för att det är det bästa för dig, utan för att det är det bästa för dom.


What have we really been exposed to?
https://www.bitchute.com/video/9Usu6849LIvz/

Med all Kärlek ❤️
Camilla

Det har länge florerat varningar vad Kabalen har för planer när det kommer till testningen av våra barn när de går i skolan.

Här kommer nu information ifrån vänner i England angående en skola i Liverpool, Broadgreen School som enligt dom själva säger sig vara med i ett pilotprogram för ny testning, Lateral Flow System, och då givetvis utan föräldrars närvaro. För de föräldrar som inte vill att deras barn deltar kan lämna det skriftligt direkt på måndag morgon. Skolan kommer att ta hjälp av brittiska armen för att genomföra testning av alla elever och personal, och de beräknar att dessa tester kommer att starta måndagen den 9 november.

Hela brevet kan du läsa via länken nedan. (klipp och klistra)

file:///C:/Users/camil/Documents/En%20resa%20i%20Perspektiv/20-11-06-covid-testing-in-school.pdf

Om denna agenda även kommer att kunna genomföras på utvalda skolor i Sverige återstår att se...
Om du har information som kan vara bra för andra att få ta del av så tveka inte för att dela med dig.

Tillsammans är vi starka!

Med all Kärlek ❤️
Camilla

"Läkarna måste inse att detta är politik och affärer."

Känner ni igen mönstret? Ser ni några likheter med läget vi befinner oss i just nu?

Som både jag och många andra skrivit om tidigare, så kör de samma återupprepande scenario hela tiden. Man kan fråga sig varför de inte byter strategi eller tillvägagångssätt? Svaret är enkelt, de behöver inte för människor går på det varje gång.
Ja inte alla, BARA 5,3 miljoner av 9 miljoner svenskar denna gång enligt artikeln från Svenska Dagbladet...
 

Criminal Charges concerning Bioterrorism Acts and Mass Murder.

As the anticipated July release date for Baxter’s A/H1N1 flu pandemic vaccine approaches, an Austrian investigative journalist is warning the world that the greatest crime in the history of humanity is underway.
Jane Burgermeister has recently filed criminal charges with the FBI against the World Health Organization (WHO), the United Nations (UN), and several of the highest ranking government and corporate officials concerning bioterrorism and attempts to commit mass murder.

She has also prepared an injunction against forced vaccination which is being filed in America. These actions follow her charges filed in April against Baxter AG and Avir Green Hills Biotechnology of Austria for producing contaminated bird flu vaccine, alleging this was a deliberate act to cause and profit from a pandemic.

Summary of claims and allegations filed with FBI in Austria on June 10, 2009

Hej älskade vänner!
Här ovan kommer en viktig pusselbit till vad vaccinet verkligen innehåller.
Videon är översatt till språken Arabiska, Engelska, Italienska, Franska, Polska, Portugisiska, Spanska och Turkiska.
Den går även att se med automatisk översättning till Svenska.

Detta meddelande kommer upp när jag vill dela denna video.
"Oberoende faktagranskare hos Science Feedback uppger att detta inlägg innehåller falsk information. För att förhindra spridningen av falska nyheter kommer ett meddelande att läggas till i inlägget om du väljer att dela det.
För sidor och webbplatser som vid upprepade tillfällen publicerar eller delar falska nyheter kommer den totala distributionen att reduceras och även begränsas på andra sätt." (vilket betyder att det är en väldigt viktig video.)

Vi har tyvärr varken tid eller råd att lyssna på hot, så det där kärleksfulla fingret i mitten av handen får tala för hur mycket jag älskar mänskligheten.

Med all Kärlek ❤️
Camilla

Filmen Plandemic – Indoctornation är skapad av Mikki Willis som gjorde den kraftigt censurerade Plandemic-videon med Dr. Judy Mikovits.
Denna film visar vad som driver vaccinationsagendan och hur WHO, Bill Gates, Tedros Adhanom, Anthony Fauci med flera är iblandade. De går igenom vad som verkligen hände med massmedia, techbolagen, läkemedelsindustrin och hälsomyndigheter.

(Filmen är på engelska och har tyvärr ingen textning.)

Presidenten pratade om injektioner och "desinfektionsmedel" vid en presskonferens, och många undrade över vad var det var han sa egentligen. Massmedia djupdök ju som vanligt och sa att Presidenten nu säger att det är bra att injicera desinfektionsmedel mot Covid-19. Detta ledde vidare till att...
"En internationell kör av doktorer och hälsoexperter betonar för människor att inte dricka eller injicera desinfektionsmedel."

Vanliga ingredienser i vaccin:
Thimerosal- Desinfektionsmedel
Formaldehyd- Desinfektionsmedel

Presidenten fick just Media och Doktorer att erkänna att vacciner inte är säkra!!
När man har med Psykopater att göra så är det ett evigt schackspel. Det gäller att i den mån det är möjligt ligga flera drag före.
Snyggt jobbat!! ❤️

https://www.instagram.com/p/B_abHajgN0d/?utm_source=ig_web_copy_link

Lite bakgrundshistoria som kanske hjälper till att skina mer ljus på den mörka agendan...

2. Bill Gate´s plan to vaccinate the world.
https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w

3. Bill Gate´s and the population control grid.
https://www.youtube.com/watch?v=igx86PoU7v8

4. How Goverments are hunting the infected.
https://www.youtube.com/watch?v=HfqdSG4dtsg

-Andra sidan är ni klara...
-Vi håller på...
-Nähä, vad förvånande..  och nu har viruset som tidigare inte kunde hoppa från människa till människa blivit dödligt.
Hänger ni med?
Inte jag heller..men det är ju det som är meningen, så stå stadigt på fötterna och håll i hatten .❤️

Denna starka varning kommer från WHO, UNICEF och Gavi ( Bill och Melinda Gates Stiftelse).
Enligt WHO:s hemsida så ska dessa träffas i London den 4:e juni tillsammans med världsledare för att hjälpa till att upprätthålla immuniserings-programmen och mildra påverkan av pandemin i låginkomstländer.

“ Vi har effektiva vacciner mot mässlingen, polio och kolera. Medans omständigheterna kanske kräver att vi tar en tillfällig paus för några av immuniseringarna, så måste de starta igen så snabbt som möjligt, eller så riskerar vi att byta ut ett dödligt utbrott mot ett annat.” Henrietta Fore, UNICEF Executive Director.
(För att läsa hela artikeln så klicka på bilden.)

Jag upplever det som att många känner sig konfunderade över varför Trump pratar om va@@in. Vi vet ju att dom alla är patenterade vilket betyder att dom är framställda i ett laboratorium för att användas som biov@pen mot mänskligheten.

I videon här så förklarar Charlie Ward vad Trump verkligen menar.
Och precis som ni kan se i inlägget jag gjorde tidigare idag, så är det som sägs många gånger kodat och betyder egentligen någonting annat.