Vacciner.

När vi kan förlåta oss själva och se att vi gjorde så gått vi kunde under alla lögner, istället för att gå in i rädslan av att ha blivit lurad, kan vi nu börja använda den kunskapen och visdomen som det ger till någoting bra. - Camilla

Jag har ganska länge känt att det är något mer med den här sprutan än vad jag har fått information om. Jag har känt att den är nöd-vändig och har någon ”tvist” med sig. (English transcript further down)
Så igår så ”ramlade” jag över följande information som jag givetvis delar med mig av.
Jag ber om ursäkt för eventuella felstavningar.

Översättningen kommer ifrån videon här över, och han som delar med sig av kunskapen till FESIG är Gene Decode.

-De som kommer ifrån olika delar av Multiversumet, Stjärnfrön kallade, verkar vara immuna mot den falska berättelsen som media skickar ut. Hur kommer det sig?
Är det för att stjärnfrön har som en ”brandvägg” i sitt DNA som är oförstörbar?
- Det är två saker som pågår, faktiskt tre.
Det är sant som du säger, men det befinner sig i den eteriska kroppen som är blåkopian för den fysiska kroppen.
Om de GMO:ar dig med ex sprutan, MRnA och AI som finns där i och som tittar på hur ditt immunsvar reagerar, när så "infektionen” är över så använder den MRnA:t för att gå in och ändra din genetik så att du inte har det immunsvaret längre. Så om du får det ”viruset” igen eller till och med en vanlig förkylning, så kan det sluta med att du dör av det.
En del av det här är att även om du skulle GMO:a någon, så finns den ursprungliga ritningen fortfarande kvar i den eteriska kroppen. Så för stjärnfrön, om du gör det mot dem, så når deras kropp mycket snabbt in i eterriket på grund av själen som finns där och börjar omstrukturera och återförena personen tillbaka till sanningen och minnena. Så du kan inte göra det mot stjärnfrön och du kan inte göra det mot människor som är 100% mänskliga.
Det är därför som vi fick reda på all information om MK Ultra-programmen och Mind labs för att människor började minnas, trots minnesluckor, trauman och ritualer.

Guld.

Vad som nu händer är att det för länge sedan fanns och fortfarande finns en grupp som heter Anunnaki och som kom hit för att bryta guld. De togs sedan över av Alfa Draco som strålade deras planet till en väldigt dålig kondition och sedan använde dem för att bygga sina mörka flottor som de senare gav till n@ssarna. Så just nu bygger de kubliknande farkoster som kan liknas vid Borgernas för er som sett Star Trek. De fortsätter att använda Anunnaki och förstör ständigt deras atmosfär, så de behöver guld som är i original och inte tryckt guld för att återskapa en frisk atmosfär. När guld skapas, oavsett om det är naturligt eller i en skrivare, tar det upp kvantsignaturen för den plats där det skapas. Guld bildas normalt i det näst största rikaste elementet på jorden som är silikat. Syre först och sedan silikat. Det är därför som det i den underjordiska basen under Vatikanen, som sträcker sig hela vägen till Jerusalem, hade guld samlad från tidernas begynnelse från olika delar av jorden. Och vad de planerade att göra var att koppla upp det till ett stort nätverk av teknik, som skulle kapa leylinjerna och allt på jorden, och då skulle de kunna kontrollera alla. Det var en del av sprut-planen, att länka alla till det mörka nätet för att där kunna se allt om den personen, hjärtslag när de sover och vad de tänker på och så vidare.
Därför flyttade alliansen allt det guldet till där det ursprungligen kom ifrån. De tog en hel del av de 34,7 quintillion dollar i guld, som de inte ens visste existerade på jorden, in i monatomiska riket för att hjälpa till att rädda atmosfären på Nibiru, som är ett systersolsystem till vårt. Vårt system är ett trinariskt solsystem, så det finns två solar som kretsar kring detta system. Det finns Nemesis som är en brun dvärg med tre yttre planeter som är befolkade av Anunnaki, vilket är Helion, Argoda och Nibiru. Så varje gång som de kommer igenom, kommer de ner för att hämta mer guld.
De försökte först tvinga människor att bryta guldet, men det resulterade i det som kallas för pyramidens krig, och människorna besegrade dem faktiskt. Av 144,000 farkoster så förstörde de alla utom ett. De släppte sedan antimateriabomber som decimerade Uger-civilisationen vid den tiden, och det är där Gobi och Saharaöknen ligger idag. Det fortsätter att än idag dyka upp mumier och guldmynt ifrån de områdena. Den platsen brukade vara en vacker tropisk regnskog, men antimateriebomber skapade sand att "regna ner" i tusen år och begravde allt och förändrade klimatet och skapade en mini-istid på Jorden.
Men då de fortfarande behövde någon för att bryta guldet, och de inte kunde tvinga människorna att göra det, eftersom du inte kan tvinga människor att göra någonting. Så skapade de en gruvarbetare genom att hybridisera från människan, Draco, kromater, neandertalare och andra saker, som nu är de svarta blodlinjerna. Det är därför som de kallar det för ormens blodlinje eller Kane. Det är också därför de säger att många av oss har en "reptilhjärna", eftersom de inte har kunnat kapa det mänskliga genomet.

Bikupa

Den andra delen är att sprutan har en annan effekt på människor som är över 75% mänskliga än på hybriderna. Kane är människolik, liksom människa, och använde skapelsens minifärger, varelser med många gåvor från källan eller skaparen av Gud. Men eftersom de är hybridiserade har de inte en individuell själ. De har ett sinne, som en bikupa. Deras översjäl som alla varelser delar, är i detta fall översjälarna av tretton blodlinjer. Så en person som är mer hybrid, är lättare att kontrollera då deras översjäl faktiskt kontrollerar dem. Och den översjälen är kopplad till alla sataniska ritualer och de negativa grupperna, service till själv. Så Massmedia är faktiskt ett mycket enkelt sätt att fånga deras sinnen på. (Och det är därför det är så svårt att nå dem utan att få en reaktion av kognitiv dissonans, för du måste faktiskt övertyga dem alla, genom en person.)
De försöker göra sig själva speciella, som gudar, renodlade och så vidare, men bara för att du är femte densitet och kan förändra din form så gör det inte dig till en Gud. Det finns många människor som kan göra detsamma, så det gör dem inte överlägsna.

Det undermedvetna.

Till skillnad från hybriderna så är alla Människor anslutna genom det undermedvetna. Så om en eller två börjar vakna upp så sprids det som en löpeld och då vaknar alla. Där vi går en, går vi alla. Det är det som händer när vi når effekten av ”hundra apor”.


-Varför stöder DJT sprutan?

-Om du tittar på Genesis-programmeringen för ultra, så är det en stående armé och det finns en soldat per kvarter i varje stad på hela jorden. Det här är den människoliknande komponenten. Denna människoliknande komponent (Kane) är en hybridtyp, med korsningar från människan, kromater, reptiler, neandertalare etcetera, och har ett sinne som mer liknar en bikupa. På grund av denna kontrolleras de lättare av media som naturligtvis har varit kapat länge på denna planeten.
Det är den här människoliknande komponenten som i första hand kan göra det här, där de kan sänka ner dem i årtionden om de behöver, och sedan med 3+2G-implantatet, beroende på vilken tidsram de skapades i, kan de aktivera dem och du kommer ha en armé redo att stiga upp och sönderdela varje stad på hela jorden.

För att bli av med den här armén.

Vad tekniken i sprutan gör, för de inverterade den på de svarta blodlinjerna som skapade den för att utplåna alla, är faktiskt att utplåna den hybrida genetiken, och sedan tar den mänskliga genetik över och ersätter den så att vi får människor som är 100% mänskliga. Tyvärr finns det bra och godhjärtade hybrider, men som många av er vet så befinner vi oss i ett krig och varje krig har sina offer.
Så, om en person är 70–75% mer hybrid, kommer de förmodligen inte att komma ut genom dörren efter att de fått sprutan. De kommer även senare att få blodproppar eller en stroke eller något annat som är så dåligt. Om de är mindre än det kommer de förmodligen inte att reagera lika starkt. Men om personen är över 75% mänsklig, kan de bli lite sjuka men genetiken från hybriden kommer att rensas bort, och om de dessutom är ultra så kommer de att börja vakna upp till många saker som har undertryckts.

Med all Kärlek
Camilla

-------------------------------------------------------------------------------------

I have for a long time felt that there is something else to this jab then the information I have received. I have felt that it´s “necessary” and have like a “twist” to it.
So, yesterday I stumbled on the following information that I of course share with whomever needs it.
I apologize for any wrong spelling.
The information comes from the video below and the man who shares his knowledge to FESIG is Gene Decode.

-The star seeds seem so be immune to the false narrative that the media is sending out. How come?
Is it because we star seeds have like a “firewall” in our DNA that is incorruptible?

- It´s two things going on, actually three.
It is true as you say, but it´s in the etheric body which is the blueprint for the physical body. So, if they GMO you with like the jab and the MRnA and the AI that is in there who watches your immune response. Once you are over “the infection” it uses the MRnA to go in and change your genetics so you don´t have that immune response anymore. So, if you get that “virus” again or even a common cold, then you wind up dying from it.
Part of that is that even if you would GMO somebody, in the etheric realm the original blueprint is still there. So, for star seeds if you do that to them, their body very quickly, because of the soul-being that is in there, reaches into the etheric realm and start to repatterning and reuniting the person and get back to the truth and the memories. So, you can´t do that to star seeds and you also can´t do that to people who are 100% Human.
That is why we found out all the information about the MK Ultra programs and the Mind labs, in the first place.

Gold.

What is going on is that a long time ago, there´s a group called the Anunnaki that came here to mine gold. They were then taken over by the Alfa Draco which radiated there planet very badly, and then they used them to build their dark fleets, which they later gave to the Nazis. So, they are now building the cube like ships like the “Borgs”. They are continuing to use the Anunnaki and continually destroying their atmosphere, so they need gold, which is original gold and not printed gold. When gold is created, whether it´s naturally or in a printer, it pics up the quantum signature of the location where it´s created. Gold normally forms in the second largest most abundant element on earth which is silicate. Oxygen first and then silicate. That´s why the DUMB under the Vatican all the way to Jerusalem, the first 150 miles, was gold assembled over time from all over the earth. And what they were planning to do was to link that up to a vast network of technology, that would hijack the ley lines and everything on Earth. And then they would be able to control everybody. That was a part of the jab plan, to link everybody in to the dark web where they could see everything about that person, the heartbeat when they are sleeping and what they are thinking and so on.
That´s why the Alliance relocated all that gold to where it originally came from. They took a lot of that 34,7 quintillion dollars in gold, that they didn´t even know existed on Earth, into the monatomic realm to help receive the atmosphere on Nibiru, which is a sister solar system to this one. This one is a trinary solar system, so there are two suns that orbit this system. There is Nemesis which is a brown dwarf with outer three planets that are populated by the Anunnaki, which is Helion, Argoda and Nibiru being the most outer planets. So, every time they come through, they come down to get more gold.

Mining species.

They tried to force the Humans to mine their gold, but it resulted in what is known as the pyramid´s wars, and the Humans where actually beating them. Out of 144.000 ships they destroyed all but one. They then dropped antimatter bombs that decimated the Uger civilization at that time, which is where the Gobi dessert and the Sahara is located. Today there are mummies and gold coins pupping up from the sand.
That place used to be a beautiful tropical rainforest. But that antimatter bomb created sand to “rain down” for a thousand years and buried it all and changed the climate and put the Earth in to a mini-ice age.
But then they still needed some-body to mine the gold, and they couldn’t force the humans to do it because you can´t force Humans to do anything. So, they create a mining species, by hybridizing from the Human, Draco, the chromate, the neanderthal and some other thing, which is the black bloodlines. That´s why they call it the bloodline of the serpent or Kane. That´s also why they say that a lot of us have a “reptilian brain”, because they haven’t been able to hijack the Human genome.
The other part is that the jab has a different effect on the people who are over 75% Human then it does on the mankind. Kane is Man-kind, kind of like Human, used the mini colours of creation, beings with many gifts from the source or the creator of God. But because they are hybridized, they are not individually souled. They are hive minded like the Anshar. Their oversoul that all the beings share, is in this case the oversouls of thirteen bloodlines. So, with a person that is more man-kind it´s very easy to control them, because their oversoul is actually controlling them. And that oversoul is connected to all the satanic rituals and the negative groups. So, the Mainstream media is actually a very easy way to capture their minds. (And that is why it´s so hard to reach them without having the reaction of cognitive dissonance, because you actually have to convince all of them through one person.)
They try to make themselves special, like Gods and so on, but just because you are fifth density and can shapeshift doesn´t make you a God. There´s a lot of Human´s who can do the same, so that doesn´t make them superior.

The subconscious.

The Humans are all connected through the subconscious. So, if one or two start to wake up it´s spread like wildfire and they all wake up. Where we go one, we go all. That´s what happens when you reach the hundred´s monkey effect.

-Why is DJT in support of the jab?

-If you look at the Genesis programming for the ultras, that is a standing army of soldiers and there is one per block in every city on the earth. This is the man-kind. This man-kind (Kane) is a hybrid kind, with crossbreed from human, reptilian, Neanderthal’s etcetera, and have more of a hivemind, and because of this hivemind they are more easily controlled by the media, which of course have been a hijacked system for a long time on this planet.
It´s this man-kind component that primarily can do that, where they can submerge them for decades if they need to, and then with the 3+2G implant, depending on what timeframe they were created in, they can activate them and you will have an army ready to rise and disintegrate every city on earth.

To get rid of this army.

What the tech in the jab is doing, because they inverted it on the black bloodlines, CCP who created it to wipe out everybody, is actually to wipe out the man-kind genetics. And then the human genetics takes over and replaces it so that we get people who are 100% Human. Unfortunately, there are good people that are man-kind. But as you know we are in a war and every war has it´s casualties.
So, if a person is 70-75% more mankind, they will probably not make it out the door from getting the jab. They will have blood clots or a stroke or something else that is so bad. If they are less than that they probably won´t be that bad. But if they are running over 75% Human, they might get slightly sick, but the genetics will be cleaned out, and if they are ultra, they are going to start to wake up to a lot of things that have been suppressed.

Ett patogent teknologipaket. / It is a chemical pathogen device.

”Detta är inte ett va@@in. (english transcript further down) Klicka på bilden för att se videon.

Den termen används för att smyga detta under undantag från folkhälsan. Detta är ett MRnA-paket i ett fett kuvert som levereras till en cell. Det är en medicinsk anordning som är utformad för att stimulera den mänskliga cellen att bli en patogenskapare. (Patogen betyder sjukdomsframkallande.)

Va@@iner är faktiskt en lagligt definierad term, och ett vaccin måste specifikt stimulera både immunitet hos den som får det, men måste också störa överföringen, och det är inte vad det här är.

De har varit mycket tydliga när de säger att MRnA-strängen som går in i cellen inte är för att stoppa överföring, utan att det är en behandling. Men om det diskuterades som en behandling så skulle det inte få folkhälsomyndigheternas sympatiska öra, för då skulle folk säga vilka andra behandlingar finns det?

Användningen av begreppet va@@in är samvetslöst. Både den juridiska definitionen i termer av det, men också för att det faktiskt är slaget under bältet för att öppna för fri diskurs. För genom att säga va@@in så benämner du det till en sak där du kan vara för eller emot "terapin".

Om vi verkligen pratade om det som "en terapi", kom ihåg att folk glömmer detta. Moderna startades som ett kemoterapiföretag för cancer. Inte va@@intillverkning för Sars.
Om vi sa att vi ska ge människor en profylaktisk kemoterapi för en cancer som de inte har, så skulle vi bli utskrattade för att det är en dum idé.
Detta är precis vad det här är.

Detta är en mekanisk anordning, i form av ett mycket litet teknologipaket som förs in i det mänskliga systemet för att aktivera cellen till att bli en patogen framställningsplats.

Den enda anledningen till att va@@inbeteckningen används är för att misskreditera Henning Jacobson-fallet 1905 som har blivit felaktigt framställt sedan det skrevs. (Jacobson mot Massachusetts, 197 US 11, var ett amerikanskt högsta domstolsärende där domstolen fastställde staternas befogenhet att genomdriva obligatoriska vaccinationslagar. Domstolens beslut formulerade åsikten att individuell frihet inte är absolut och är föremål för polisen makt i den staten.)

Och om vi var ärliga med detta, skulle vi faktiskt kalla det för vad det är.
Det är en kemisk patogenanordning, som faktiskt är menat att släppa loss en kemisk patogenproduktion i en cell.
Det är en medicinsk anordning, inte ett läkemedel, för den uppfyller ... definition av en anordning. Det är inte ett levande system, det är inte ett biologiskt system. Det är en fysisk teknologi. Den råkar bara komma i storleken av ett monokulärt paket.

Så vi måste vara väldigt tydliga med att se till att vi inte faller för deras spel, eftersom deras spel är att om vi pratar om det som ett va@@in, så kommer vi att gå in i en va@@inkonversation, (för och emot, söndra och härska) men detta är inte deras egna benämning av ett va@@in.
Det måste vara tydligt för alla som lyssnar, att vi inte kommer att falla för denna misslyckade definition, precis som vi inte kommer att falla för deras industriella kemiska definition av hälsa. Eftersom båda är bristfälliga och är en uttrycklig överträdelse av den rättsliga konstruktion som utnyttjas."
 
Dr. David Martin.

*******************************************************************************************************

"This is not a va@@ine. (Click on the image to watch the video.)
We use the term to sneak this under public health exemptions. This is a MRnA package in a fat envelope which is delivered to a cell, it is a medical device designed to stimulate the human cell into becoming a pathogen creation.
 
Va@@ines are actually a legally defined term, and a vaccine specifically has to stimulate both an immunity within the person receiving it, but also has to disrupt transmission, and that is not what this is.
 
They have been abundantly clear in saying that the MRnA strand that is going in to the cell is not to stop transmission, it is a treatment.
But if it was discussed as a treatment, it would not get the sympathy ear of public health authorities, because then people would say what other treatments are there?
 
The use of the term va@@ine is unconscionable for both the legal definition in term of it, but also because it is actually the sucker punch to open for free discourse. Because by saying va@@ine, you dump it in to a thing where you could be anti or pro "the therapy".
 
If you actually talked about it as "a therapy", remember people forget this. Moderna was started as a chemotherapy company for cancer. Not a va@@ine manufacture for Sars.
If we said that we are going to give people a prophylactic chemotherapy for the cancer that they don´t have, you´ve be laughed out of the room, because it is a stupid idea.
That´s exactly what this is.
This is a mechanical device, in a form of a very small package of technology, that´s being inserted into the human system to activate the cell to become a pathogen manufacturing site.
 
The only reason why the va@@ine term is being used is to abuse 1905 Henning Jacobson case that has been misrepresented since it was written. (Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, was a United States Supreme Court case in which the Court upheld the authority of states to enforce compulsory va@@ination laws. The Court's decision articulated the view that individual liberty is not absolute and is subject to the police power of the state.)
 
And if we were honest with this, we would actually call it what it is.
It is a chemical pathogen device, that is actually meant to unleash a chemical pathogen production action within a cell.
It is a medical device, not a drug, because it meets ... definition of a device. It is not a living system, it is not a biological system, it is a physical technology, it happens to just come in the size of a monocularly package.
 
So, we need to be really clear on making sure we don´t fall for their game, because their game is if we talk about it as a va@@ine, then we are going to get into a va@@ine conversation, but this is not, by their own admission a va@@ine.
It must be clear to everyone listening, that we will not fall for this failed definition, just like we won´t fall for their industrial chemical definition of health. Because both of them are functionally flawed and are an explicit violation of the legal construct that is being exploit."

Dr. David Martin.

Det är med tungt hjärta som jag nu ska försöka förklara vad som sker med själen om du väljer att ta va@@inet.

Trailern här ovan kommer ifrån Philip Pullmans bok, Den Gyllene Kompassen, (The Golden Compass). I trilogin ingår även böckerna Den skarpa eggen, (The Subtle Knife) och Bärnstenskikaren, (The Amber Spyglass).
I böckerna så har alla människor ett djur som följer dem genom livet. En daimon som är en del av dem själva, och relationen beskrivs som den mellan vår kropp och vår själ. Om djuret skadas så känner även människan det som att hon/han skadas, och om djuret dör så dör också människan.

En dag lyssnar Lyra i hemlighet på ett samtal på universitetet som handlar om ett mystiskt ämne, något slags "stoft". Lyras farbror, som själv håller på att forska kring detta har en teori om att det finns andra världar i universum och att de förbinds med detta mystiska ämne. Lord Asriel vill fortsätta sin forskning på en plats nära Nordpolen där han sett bevis för att detta stoft finns.
Magisteriet, som är den styrande kraften i Lyras värld är emot Lord Asriels forskning. De fruktar “stoftet” och den möjlighet till kunskap och människors fria vilja som finns i det och skyr inga medel för att försöka förhindra lord Asriels resa. Lyra vill också veta mer om stoftet och ber lord Asriel
om att få följa med till Nordpolen men är tvungen att stanna kvar på Oxford Jordan.

En dag blir Lyras bästa vän Roger kidnappad av
Magisteriets förlängda arm Slukarna. Slukarna rövar bort fattiga barn och för dem till en experimentstation vid det öde Svalbard som heter Bolvanger. Där försöker de omprogrammera barnen genom att beröva dem deras daimon.

Det som är målet för den onda agendan är att tillslut separera oss ifrån vår Gudomliga kontakt. Och de har nu funnit ett sätt genom att spruta in en teknik i våra kroppar som bryter kontakten med vår själ.

Många är dom rapporter som nu börjar komma in ifrån "healers" över hela vår värld som säger att de inte längre kan få någon kontakt med människan, för deras själ har lämnat kroppen. Den "svävar" nu i ett "ingenmansland" oförmögen att ge kroppen den livskraft som den behöver för att kunna läka sig själva och vara kreativ och medskapa sitt liv. Tekniken som sprutas in har med andra ord kapat kontakten med vår fria vilja och vi kan inte längre ta emot insikter och inspiration då vi har gett bort vår inre kompass. Utan den blir vi som ett blint skepp utan segel på ett stormigt hav.

Och precis som dom säger i filmen..
- Det gör inte ont, det känns bara som att du har förlorat något.
-It doesn´t hurt, it just feels as a loss.

Jag hoppas av hela mitt hjärta att den nya healingtekniken som kommer, kommer att kunna hjälpa till att återknyta kontakten för dom som önskar det.

Med All Kärlek
Camilla

http://www.philip-pullman.com
 

De som har valt att ta emot terapin är tyvärr nu de superspridarna som innan inte existerade, men som tack vare terapin nu existerar. Helt enligt planen..

De som tagit emot terapin sänder framförallt ut en ”sjuklig” energisignal.
För er som kan känna in energier kan där och då uppleva det som att ni helt plötsligt känner er ”dödssjuka”, trots att ni bara är i ert eget sällskap.
Då är det inte svårt att tänka sig hur mycket starkare den signalen skulle bli med en eller flera i vår omedelbara närhet.

Jag vet att det är tufft, men först nu börjar den riktiga distanseringen..

https://humanismkunskap.org

Med all Kärlek ❤️
Camilla

Nu börjar vittnesmålen komma in angående det jag upplyste kring att vistas med va@@inerade personer.

Som många av oss vet så har målet ifrån Kabalens sida alltid varit att skapa en transhuman ras där vår naturliga kontakt med allt som Är ska kapas. Det ska enligt dom inte finnas några naturliga människor kvar på denna planeten då de anser att det är deras planet.

När deras sista starka vapen som skulle ha förstört klimatet beslagtogs på båten Ever Given i Suezkanalen, har de nu i stort sett bara va@@inet kvar...

Denna Tojanska häst som nu under enligt myndigheternas "säkra former" placeras i vårt samhälle, är en sådan ond handling att det är svårt att finna ord för att beskriva den.

Med all Kärlek ❤️
Camilla

DR CARRIE MADEJ - COVID19 VACCINES CONTAIN NEW AND DANGEROUS TECHNOLOGIES YOU DON'T WANT INJECTED.


DR CARRIE MADEJ ~ HUMAN 2.0 ~ A CALL TO HUMANITY!

https://brandnewtube.com/watch/dr-carrie-madej-human-2-0-a-call-to-humanity_bSIcUsFerJkQ6Zr.html

Den 7 april 2016 publicerades i Science Translational Medicine en forskningsrapport av ett team forskare vid Universitetet i Kansas. Man kunde visa att intravenös behandling med höga doser av C-vitamin formligen utrotade cancercellerna, medan friska celler förblev opåverkade.

Forskarna konstaterar också, att eftersom C-vitamin är ett naturligt ämne som man inte kan ta patent på, så är förstås de stora läkemedelsbolagen totalt ointresserade - eller snarare väldigt intresserade av att denna information inte sprids. Detta är naturligtvis begripligt. Varför skulle de vilja delta i forskning eller sprida information som visar att enkla och billiga produkter är effektivare och säkrare än deras egna. Den omfattande "cancerindustrin" kommer givetvis att göra allt som står i dess makt för att bortförklara de här forskningsresultaten.

Följande helt osannolika historia är helt autentisk och väckte en enorm uppståndelse när den presenterades i TV, där med en efterföljande affekterad debatt. Mannen blev inte bara frisk ifrån svininfluensan utan också ifrån sin leukemi.

Denna behandlingsmetod finns tillgänglig i Sverige! ❤️

Allmänna Vacciner.

Utdrag ifrån förhöret;  (Förhöret är på engelska)

"Observationer som vi har kunnat ta del av visar att i en familj med tre barn där den äldsta har fått alla vacciner, den mellersta vissa vacciner och den yngsta inga vacciner, så ser man en tydlig skillnad i barnens hälsa. Den yngsta som inte tagit del av några vacciner har ett klart bättre hälsotillstånd än den mellersta, och det mellersta barnet har ett bättre hälsotillstånd än det äldsta barnet."

Hur kommer det sig att så många inte hör vad han och andra säger?
Därför att indoktrineringen på hela Planeten har pågått så länge..
Vi kommer åter igen tillbaka till Kunskap är Makt.
De som undanhåller och förvrider kunskapen gör så för att behålla makten.
Inte för att det är det bästa för dig, utan för att det är det bästa för dom.


What have we really been exposed to?
https://www.bitchute.com/video/9Usu6849LIvz/

Med all Kärlek ❤️
Camilla

Det har länge florerat varningar vad Kabalen har för planer när det kommer till testningen av våra barn när de går i skolan.

Här kommer nu information ifrån vänner i England angående en skola i Liverpool, Broadgreen School som enligt dom själva säger sig vara med i ett pilotprogram för ny testning, Lateral Flow System, och då givetvis utan föräldrars närvaro. För de föräldrar som inte vill att deras barn deltar kan lämna det skriftligt direkt på måndag morgon. Skolan kommer att ta hjälp av brittiska armen för att genomföra testning av alla elever och personal, och de beräknar att dessa tester kommer att starta måndagen den 9 november 2020.

Hela brevet kan du läsa via länken nedan. (klipp och klistra)

file:///C:/Users/camil/Documents/En%20resa%20i%20Perspektiv/20-11-06-covid-testing-in-school.pdf

Om denna agenda även kommer att kunna genomföras på utvalda skolor i Sverige återstår att se...
Om du har information som kan vara bra för andra att få ta del av så tveka inte för att dela med dig.

Tillsammans är vi starka!

Med all Kärlek ❤️
Camilla

"Läkarna måste inse att detta är politik och affärer."

Känner ni igen mönstret? Ser ni några likheter med läget vi befinner oss i just nu?

Som både jag och många andra skrivit om tidigare, så kör de samma återupprepande scenario hela tiden. Man kan fråga sig varför de inte byter strategi eller tillvägagångssätt? Svaret är enkelt, de behöver inte för människor går på det varje gång.
Ja inte alla, BARA 5,3 miljoner av 9 miljoner svenskar denna gång enligt artikeln från Svenska Dagbladet...
 

Criminal Charges concerning Bioterrorism Acts and Mass Murder.

As the anticipated July release date for Baxter’s A/H1N1 flu pandemic vaccine approaches, an Austrian investigative journalist is warning the world that the greatest crime in the history of humanity is underway.
Jane Burgermeister has recently filed criminal charges with the FBI against the World Health Organization (WHO), the United Nations (UN), and several of the highest ranking government and corporate officials concerning bioterrorism and attempts to commit mass murder.

She has also prepared an injunction against forced vaccination which is being filed in America. These actions follow her charges filed in April against Baxter AG and Avir Green Hills Biotechnology of Austria for producing contaminated bird flu vaccine, alleging this was a deliberate act to cause and profit from a pandemic.

Summary of claims and allegations filed with FBI in Austria on June 10, 2009

Hej älskade vänner!
Här ovan kommer en viktig pusselbit till vad vaccinet verkligen innehåller.
Videon är översatt till språken Arabiska, Engelska, Italienska, Franska, Polska, Portugisiska, Spanska och Turkiska.
Den går även att se med automatisk översättning till Svenska.

Detta meddelande kommer upp när jag vill dela denna video.
"Oberoende faktagranskare hos Science Feedback uppger att detta inlägg innehåller falsk information. För att förhindra spridningen av falska nyheter kommer ett meddelande att läggas till i inlägget om du väljer att dela det.
För sidor och webbplatser som vid upprepade tillfällen publicerar eller delar falska nyheter kommer den totala distributionen att reduceras och även begränsas på andra sätt." (vilket betyder att det är en väldigt viktig video.)

Vi har tyvärr varken tid eller råd att lyssna på hot, så det där kärleksfulla fingret i mitten av handen får tala för hur mycket jag älskar mänskligheten.

Med all Kärlek ❤️
Camilla

Filmen Plandemic – Indoctornation är skapad av Mikki Willis som gjorde den kraftigt censurerade Plandemic-videon med Dr. Judy Mikovits.
Denna film visar vad som driver vaccinationsagendan och hur WHO, Bill Gates, Tedros Adhanom, Anthony Fauci med flera är iblandade. De går igenom vad som verkligen hände med massmedia, techbolagen, läkemedelsindustrin och hälsomyndigheter.

(Filmen är på engelska och har tyvärr ingen textning.)

Presidenten pratade om injektioner och "desinfektionsmedel" vid en presskonferens, och många undrade över vad var det var han sa egentligen. Massmedia djupdök ju som vanligt och sa att Presidenten nu säger att det är bra att injicera desinfektionsmedel mot Covid-19. Detta ledde vidare till att...
"En internationell kör av doktorer och hälsoexperter betonar för människor att inte dricka eller injicera desinfektionsmedel."

Vanliga ingredienser i vaccin:
Thimerosal- Desinfektionsmedel
Formaldehyd- Desinfektionsmedel

Presidenten fick just Media och Doktorer att erkänna att vacciner inte är säkra!!
När man har med Psykopater att göra så är det ett evigt schackspel. Det gäller att i den mån det är möjligt ligga flera drag före.
Snyggt jobbat!! ❤️

https://www.instagram.com/p/B_abHajgN0d/?utm_source=ig_web_copy_link

Lite bakgrundshistoria som kanske hjälper till att skina mer ljus på den mörka agendan...

2. Bill Gate´s plan to vaccinate the world.
https://www.youtube.com/watch?v=o7A_cMpKm6w

3. Bill Gate´s and the population control grid.
https://www.youtube.com/watch?v=igx86PoU7v8

4. How Goverments are hunting the infected.
https://www.youtube.com/watch?v=HfqdSG4dtsg

-Andra sidan är ni klara...
-Vi håller på...
-Nähä, vad förvånande..  och nu har viruset som tidigare inte kunde hoppa från människa till människa blivit dödligt.
Hänger ni med?
Inte jag heller..men det är ju det som är meningen, så stå stadigt på fötterna och håll i hatten .❤️

Denna starka varning kommer från WHO, UNICEF och Gavi ( Bill och Melinda Gates Stiftelse).
Enligt WHO:s hemsida så ska dessa träffas i London den 4:e juni tillsammans med världsledare för att hjälpa till att upprätthålla immuniserings-programmen och mildra påverkan av pandemin i låginkomstländer.

“ Vi har effektiva vacciner mot mässlingen, polio och kolera. Medans omständigheterna kanske kräver att vi tar en tillfällig paus för några av immuniseringarna, så måste de starta igen så snabbt som möjligt, eller så riskerar vi att byta ut ett dödligt utbrott mot ett annat.” Henrietta Fore, UNICEF Executive Director.
(För att läsa hela artikeln så klicka på bilden.)

Jag upplever det som att många känner sig konfunderade över varför Trump pratar om va@@in. Vi vet ju att dom alla är patenterade vilket betyder att dom är framställda i ett laboratorium för att användas som biov@pen mot mänskligheten.

I videon här så förklarar Charlie Ward vad Trump verkligen menar.
Och precis som ni kan se i inlägget jag gjorde tidigare idag, så är det som sägs många gånger kodat och betyder egentligen någonting annat.