What can you do to beat the 1%?

Enjoy this proactive episode in which we show you the true effect of mass demonstrations, signed petitions, and setting up groups of warriors who are not afraid to write or call those who do not serve the best interest of the 99%. The outcome of the above mentioned methods of action may surprise you!

Furthermore, we show you why Ivermectine and HCQ had to be made illegal. That was the only way to push the mandatory vaccination narrative into effect. How? Why? What’s the connection with the Nuremberg Code and Article 32 of the 4th Geneva Convention? Why is this of vital importance to know?

Watch this episode several times, so you know what to say when confronted with mandatory hospitalization, lethal hospital procedures and/or mandatory vaccinations!

Music: Alexander Nakarada, Scott Buckley, MaxkoMusic, Keys of Moon, Savfk

Part 25 will be uploaded as soon as it's ready. If you liked this part, please consider supporting our work: https://www.fallcabal.com/

Fall of the Cabal.

Här bjuder Charlie in den fantastiska Janet Ossebaard.

Charlie nämner också intressant ny information angående Inaguration, "handen på bibeln". Väl värd att se. ❤️

Hej älskade vänner. ❤️

Jag vet att det är mycket som händer just nu och att det kan vara mycket att processa. Jag känner det ni känner, och vet att enda sättet att bli fri är att sakta men säkert ta del av mer kunskap.
I filmen Matrix, fick Neo frågan om han ville ta det blå eller det röda pillret och valet är helt upp till dig.
Min erfarenhet säger mig att det är bättre att veta, hur omskakande det än kan kännas, än att famla i ovisshet.

Denna Dokumentär på bitchute innehåller alla de tidigare delarna 1-10.


Med all Kärlek ❤️
Camilla

Who is the Cabal?
In this 17 part series, the Cabal will be fully exposed. 
This Sequel is not about Q, nor Trump. It is about the Cabal.

It will give you info that will blow your socks off.
Crime, murder, money laundering, cartels, high treason, all of which taking place under your nose... Meet the Cabal.

Research and script are done... for all 17 parts. Only the editing is left. Therefore, one …
-------------------------------------------------------
Vem är Kabalen?
I denna serie med 17 delar kommer Kabalen att exponeras helt.
Denna uppföljare handlar inte om Q eller Trump. Den handlar om Kabalen.

Den ger dig information som kommer att "blåsa bort dina strumpor".
Brott, mord, penningtvätt, karteller, högförräderi, som allt äger rum under din näsa ... Möt Kabalen.

Forskning och manus är gjorda för alla 17 delar. Endast redigeringen är kvar. Därför ett ...

The Wrath of the Jesuit Council... From Weishaupt and the creation of the Order of the Illuminati to Napoleon and WWI.
Follow their trail of destruction in order to know whom we are dealing with.
-------------------------------------------------
Jesuitrådets vrede ... Från Weishaupt och skapandet av Illuminati-ordningen till Napoleon och WWI.
Följ deras spår av förstörelse för att veta vem vi har att göra med.

About the Russian Revolution, the Great Depression and WWII... all instigated by the Cabal. Through manipulating the Stock market, by pushing Cabal puppets forward, and by ruthlessly killing millions of people who stood in their way..
--------------------------------------------------
Om den ryska revolutionen, den stora depressionen och andra världskriget ... allt initierat av Kabalen. Genom att manipulera aktiemarknaden, driva på Kabal-dockorna framåt och genom att hänsynslöst döda miljoner människor som stod i deras väg ...


The protocols of Zion..
-----------------------
Protokollen av Zion..

Then it is time to travel on, to see what else the Cabal has been up to, together with the fantastic creators Janet Ossebaard and Cyntha Koeter..
About the Georgia Guidestones, Agenda 21, Agenda 2030, the UN, and the 'Peacekeepers'.
--------------------------------------------------
Då var det dags att åka vidare på resan för att se vad Kabalen mer har haft för sig, tillsammans med de fantastiska kreatörerna Janet Ossebaard och Cyntha Koeter..
Handlar om​​ the Georgia Guidestones, Agenda 21, Agenda 2030,  
UN och dess sätt att "bevara freden".

Henry (Kissinger) Löb Henry (Kissinger) Löb

2021-01-10 Var datumet som dokumentären blev klassad som falsk information på brand new tube. Jag hittade den åter på bitchute så att vi alla kan se den.

About Henry Kissinger, Population Policy, the UN and its many NGOs, the UN Population Fund, Population Control, forced abortions & sterilizations, and Planned Parenthood and Margaret Sanger.
-----------------------------------------------------
Handlar om Henry Kissinger, Populations policies, tvingade aborter och steralisationer och planerat föräldraskap via Planned Parenthood och Margeret Sanger.

Som vanligt är Janet Ossebaard och Cyntha Koeter värda en enorm eloge för deras gedigna arbete. ❤️

Now we can continue our journey togheter with Janet Ossebaard and Cyntha Koeter, into the world of the Cabal were everything feels like it´s turned upside down..

About the 5500 NGOs, connected to the UN, who do so-called charity work. Upon investigating their very own financial papers, we discovered that NGOs are nothing but the perfect business model to launder money (billions of dollars!), to avoid paying tax, and to invest in the Cabal's main target: depopulation and world dominance.
Join us to peel off a few more layers of this onion, to found who the Cabal truly is!
-----------------------------------------------------------------------------------
Då kan äntligen resan fortsätta tillsammans med Janet Ossebaard och Cyntha Koeter, in i Kabalens värld där saker och ting är som upp och nervända världen.

Handlar om de 5500 icke-statliga organisationerna, anslutna till FN, som gör så kallat välgörenhetsarbete. Efter att ha undersökt deras egna finanspapper upptäckte vi att icke-statliga organisationer bara är den perfekta affärsmodellen för att tvätta pengar (miljarder dollar!), För att undvika att betala skatt och för att investera i Kabalens huvudmål: Avbefolkning och Världsdominans.
Följ med oss för att ta bort några fler lager av denna lök, för att hitta vem Kabalen verkligen är!

We continue our joyrney with Janet and Cyntha into the world of the Cabal. What more have they´ve been up to..?

Exposure of the Bill & Melinda Gates Foundation, their so-called philanthropy in India and Africa in the form of mass-vaccinations, one of the most favorite tools of the Cabal to roll out the Protocols of Zion and Agenda 21 and 2030.
 --------------------------------------------------
Vi fortsätter vår resa tillsammans med Janet och Cyntha in i Kabal-världen.
Vad mer har de haft för sig ..?

Exponering av Bill & Melinda Gates Foundation, deras så kallade filantropi i Indien och Afrika i form av massvaccinationer, ett av Kabalens favoritverktyg för att rulla ut Zions protokoll, Agenda 21 och 2030.

Då åker vi vidare på vår resa i Kabalens värld med hjälp av Janet Ossebaard och Cyntha Koeter. Del 9 av 17.

Further exposure of Bill Gates, his obsession with genetically modifying everything he can lay his hands on, and his secret ties to the US Army. Also exposing the corruption of Tedros Adhanam Ghebreyesus, current director general of the WHO.
---------------------------------------------------
Ytterligare exponering av Bill Gates, hans besatthet med att genetiskt modifiera allt han kan lägga händerna på och hans hemliga band till USA: s armé. Avslöjar också korruptionen av Tedros Adhanam Ghebreyesus, nuvarande generaldirektör för WHO.

Då var det dags för del 10 av 17 från vår resa in i Kabalens värld.
Ytterligare exponering av Bill Gates, köp av aktier i företag som är verksamma inom området kontroll, manipulation, censur, människohandel och adrenokrom. Om Gates flera besök på Epstein Island och hans dåraktiga förnekelse, hans investeringar i Monsanto och hans va@@inationsfetisch...
---------------------------------------------------
Further exposure of Bill Gates, buying shares in companies active in the area of control, manipulation, censorship, human trafficking, and Adrenochrome. About Gates’ multiple visits to Epstein Island and his foolish denial, his investments in Monsanto, and his va@@ination fetish...

Jag vet att många börjar bli trötta på både hans ansikte men också på vad denna man har hållit på med. Ni kan dock andas ut då både han och hans "fru" är avrättade/mördade sedan många år tillbaka..

Bill Gates
https://www.ancestry.com/search/...

Melvin (Melinda Ann) French/Gates
https://www.ancestry.com/search/...

(För er som betalar för tjänsten kommer att kunna se än mer detaljer.)

Part 11: Further exposure of Bill Gates, being involved in some of the most polluting companies in the world. Exposing his money fraud and redefining philanthropy...

Del 11: Ytterligare exponering av Bill Gates, involverad i några av de mest förorenande företagen i världen. Exponerar hans penningbedrägeri och omdefinierar filantropi...

Med all Kärlek
Camilla

Så har vi då ett nytt avsnitt från Fall of the Cabal, the Sequel.

The ultimate weapon of Bill Gates: Gene Drive Technology / Synthetic Biology. A curse or a blessing?

Bill Gates ultimata vapen: Gendriven Teknologi / Syntetisk Biologi. En förbannelse eller en välsignelse?

Final exposure of Bill Gates. His last evil schemes in the lime-lights...
By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter

Slutlig exponering av Bill Gates. Hans sista onda planer...
 

The Era of Depopulation… What does that look like in our daily lives? About wars, (natural?) disasters, famine & drought, plagues & diseases. The true story behind HIV/AIDS and the Spanish Flu.

Tiden för avfolkning ... Hur ser den ut i våra dagliga liv? Om krig, (naturliga?) katastrofer, hungersnöd och torka, plågor och sjukdomar. Den sanna historien bakom hiv/aids och den spanska sjukan.

The Era of Depopulation… About our poisoned food, water, and care products, about GMOs and Family Planning. The true story behind sex education and the LGBTQ movement.

Eran av avfolkning... Om våra förgiftade livsmedel, vatten och vårdprodukter, om GMO och familjeplanering. Den sanna historien bakom sexutbildning och LGBTQ-rörelsen.

Part 16: The Era of Depopulation… The Truth behind Chemtrails and Electrosmog.
By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Music: Myuu, Richard Schrieber, Alexander Nakarada,Savfk, Ender Güney

Del 16: Avfolkningens tid... Sanningen bakom Chemtrails och Electrosmog.
Av Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Musik: Myuu, Richard Schrieber, Alexander Nakarada, Savfk, Ender Güney

Part 17: The Era of Depopulation… The Truth behind vaccines.
By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Music: Alexander Nakarada, Ryan Grech
----------------------------------------------

Del 17: Eran av avbefolkning... Sannningen bakom vacciner.

Part 18: Covid-19: Part 1 of multiple episodes about the biggest medical scam of all times.

By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Music: Alexander Nakarada, Beethoven, Kevin Macleod, AShamaluev, Myuu

Del 18: Covid-19, del 1 av många fler episoder om den största bluffen i vår tid.

Covid-19: Part 2 of multiple episodes about the biggest medical scam of all times.
By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter.

This is part 19 of God-knows-how-many-parts-in-total.
Part 20 will be uploaded as soon as it's ready. If you liked this part, please consider supporting our work: https://www.fallcabal.com/

Del 2 av många fler episoder om den största medicinska skandalen i historian.
Detta är del 19 avGud-vet-hur-många-episoder totalt. Numer 20 kommer att laddas upp så snart den är färdig.

Covid-19: Part 3 of multiple episodes about the biggest medical scam of all times.
About Face Masks, Social Distancing, and much more...

By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Music: Alexander Nakarada, Gothic Storm, Foxwinter, Mortifer V., A…

Covid-19: Part 4 of multiple episodes about the biggest medical scam of all times.
About nose swabs and PCR.

By: Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Music: Alexander Nakarada

This is part 21 of God-knows-how-many-parts-in-total. Part 22 will …

Covid-19: Part 22 of multiple episodes about the biggest medical scam of all times.

About MONEY & MURDER IN HOSPITALS...

By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Music: Alexander Nakarada
 

About the biggest medical scam of all times.

Health Care Worker Whistleblowers about Money & Murder in Hospitals...


By Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Music: Whitesand, Ashamaluev, Alexander Nakar…