Lita på din förmåga att klara förändring.

Vårdagjämning/ 8 April /Solförmörkelse.

Så viktig är vår Sol att den har sedan urminnes tider prisats och tillbets.

Du ger liv, värme och energi till alla som du berör under din resa genom de fyra säsongerna. Vår, Sommar, Höst och Vinter, varje säsong 3 månader lång. Under vinterhalvåret ser vi dig knappt och framför allt så känner vi inte din värme. Men som du lovat så kommer du att komma tillbaka. 

Efter att du under hela året ha rört på dig, stannar du den 22, 23 och 24 December på det södra halvklotet under tre dagar vid en stjärnkonstellation som heter södra korset. Den 25 December börjar du åter igen att röra på dig för att vid vårdagjämningen (Spring Equinox 21 Mars) passera över ekvatorn på din återvändande resa till norra halvklotet. Du kommer tillbaka varje Vår, precis som du lovat och allting kommer till liv igen. Solen är verkligen vår uppstigna räddare och ljuset i vår värld.

Vår fysiska Sol genomgår i nuläget en återfödelse en transformation/transmutation från det som en gång varit till det nya, precis som vi. Bakom den gula Solen som så många ritat sedan barnsben befinner sig en vit Sol. Genom kontakten från Central Solen via andra Solar skapar den Gudomliga intelligensen vägar till vår Sol som nu genomgår en uppgradering via den Vita Solen, Solen bakom vår Sol som många har sett och förundrats över. Har vi två Solar helt plötsligt?

Alla Solar skapar ett nätverk mellan sig och som i sitt antal är oändligt. Så de aktiviteter vi nu ser hända med vår närmaste Sol är en naturlig sammandragning likt vid en födelse av ett barn. Utan denna kunskap om vad som faktiskt sker, kan “sammandragningarna” se ut som att Solen håller på att dö, men så är inte fallet. För er som har bevittnat eller själva genomgått en födelse av ett barn kan smärtan kännas som och se ut som att personen håller på att dö. Men då kunskapen finns där, att ett barn är påväg att födas så finns också glädjen, längtan och lyckan där samtidigt. Så det vår närmaste Sol just nu går igenom är något naturligt och vackert. En “ny” Sol är påväg att födas fram…

Jag önskar er alla en kärleksfull dag imorgon den 8 April. Då når energierna sin fulla styrka inom denna Vårdagjämning och Solförmörkelse som varar ungefär mellan den 25 Mars till den 12 April.

Med all Kärlek
Camilla                                                                                                                                         2024

Spring Equinox/ 8 April /Solareclipse.

Our Sun is so important that it has been praised and worshiped since time immemorial.
You bring life, warmth and energy to everyone you touch during your journey through the four seasons. Spring, Summer, Autumn and Winter, each season 3 months long. During the winter months, we hardly see you and, above all, we don't feel your warmth. But as you promised, you will come back.

After moving every day throughout the year, on December 22, 23 and 24, you "die" in the southern hemisphere for three days at a star constellation called the Southern Cross. On December 25th, you start moving again to pass over the equator on your return journey to the Northern Hemisphere at the Spring Equinox (March 21st). You come back every Spring, just as you promised and everything comes to life again.
The sun is indeed our ascended saviour and the light of our world.

Our Sun is undergoing a rebirth, a transformation/transmutation from what once was to the new, just like us. Behind the yellow Sun that so many have drawn since childhood is a white Sun. Through the connection from the Great Central Sun via other Suns, the Divine Intelligence creates pathways to our Sun which is now undergoing an upgrade via the White Sun, the Sun behind our Sun that many have seen and marvelled at. Do we have two Solars all of a sudden?

All the Solars create a network between them which is infinite in number. So the activities we now see happening with our nearest Sun are a natural contraction similar to the birth of a child. Without this knowledge of what is actually happening, the "contractions" may look like the Sun is dying, but that is not the case.
For those of you who have witnessed or experienced the birth of a child, the pain can feel and look like the person is dying. But when the knowledge is there, that a child is about to be born, the joy, longing and happiness are also there at the same time. So what our nearest Sun is going through right now is something natural and beautiful. A "new" Sun is about to be born...

I wish you all a loving day today, April 8. Today the energies reach their peak within this Spring Equinox and Solar Eclipse which lasts about between March 25th and April 12th.

All With Love
Camilla

Trust your ability to handle change.

If you havn´t come across Trey Smith and God in a Nutshell before, I can highly recommend his videos.
This is his recent one. Released today, 30/11-2022.

All with Love ❤️
Camilla

This is the content that Chad, Simon Parks and Warren are talking about in this conversation.
Maybe it will shed some light for someone..  ❤️

* Georgia Guidstone.
* Politics falling apart.
* Japan Prime minister.
-Simon have you ever been of world?
- What are starseeds exactly?
- When will we have physical contact with "of world" beings?
- How do you know which of those of world experiences are real?
- Can we visit the Galactic Federation? Who is representing earth at the Federation?
- Is President Trump from Lyra?
- Is Pleidians extremly tall?
- Who are the tall ones?
* Agreements with of world beings.
* Weapon technologi.
- Where the aliens the first ones here, building the pyramides a.s.o?
* Our water.
* Fluroid.
* Time capsule.
* Gematria.
- Post RV, can we all sync up and coordinate projects?

I was thinking of watching a movie and chose one from 2020 called Nightfire. I didn’t know anything about it but after looking as far as you guys, I understood perfectly.

If today had been 2020, we would now have been told what the Cabal is planning ahead. 

Being well versed in the law of free will that applies here, they know that they can't just do without telling us what they intend to do. That they then do it via entertainment that we think is a movie and not reality, they don't care. They have now told us their plan and if we don't understand it, we have to blame ourselves according to them.

So EVERYTHING from the Cabal has been planned for a long time, and as more and more people begin to see the patterns and see through the smokescreen, we are moving faster to freedom.

So keep highlighting the obvious beloved fellow human beings. Turn and twist the perspectives so that more people can understand.

Don´t let anyone make you believe in something your heart doesn´t want to create.

Vladimir Putin.

De som säger att Putin är en diktator har rätt.
De som säger att Putin är en frihetskämpe har rätt.
Allt beror på från vilket perspektiv vi utgår ifrån... ;)
-----------------------------------------------------
Those who say Putin is a dictator are right.
Those who say Putin is a freedom fighter are right.
It all depends on the perspective from which we start from... ;)

Credit: www.kremlin.ru.
           wikipedia.org

Här tar Simon med oss på en resa kring många olika event som sker eller har skett på vår Planet.

Han pratar bl.a om Australien och den kraftiga nedstängningen som har skett där. Men som många av oss känner till sedan tidigare så har inte alla lockdowns intentionen att kontrollera människor utan sker snarare för att skydda människor.

Det verkar också som att i stort sett alla DUMB´s nu har tagits omhand, och de som inte kunde elimineras med hjälp av vapen pga att deras placering låg under stora städer, har istället fyllts med vatten. Därav många av dessa "konstiga" väderfenomen och översvämningar.

Vi har under så lång tid vant oss vid att när någonting inte ser ut att gynna mänskligheten, så har vi direkt dragit en parallell till att det måste vara Kabalen som är i farten. Tidigare hade vi kunnat räkna med att så var fallet 10 av 10 gånger, men nu behöver vi bli lite bättre på att urskilja och särskilja på vad som sker ur mer än ett perspektiv. Om det skulle vara Kabalen, hur gynnar denna händelse i så fall dom, och om det inte skulle vara Kabalen hur skulle denna händelse i så fall gynna mänskligheten.

Giving light to the world is man's highest meaning and purpose. When we see our own limitation and are willing to be healed from it, that willingness creates a greater light than the darkness of our limitation.


Sommaren 2019 börjar lida mot sitt slut, och vi går in i en höst full av möjligheter. 
De kraftfulla energier som har pågått större delen av sommaren har nu tagit oss vidare till nästa plattform. 
En plattform där det som har upplevts får en möjlighet att integreras och landa.

Allt som du har sett, bekräftat och helat har nu skapat ett andrum i det kollektiva, och det Gudomliga vill tacka dig för det fina arbetet som du har gjort för allas bästa. ❤️

Det formlösa.

Väldigt ofta när vi börjar att få en starkare kontakt med den formlösa delen av oss själva, vår ande, själ, högre själv, ja namnen är många, så får vi fler perspektiv och upplevelser av saker och ting än vad vi tidigare har haft. Detta är helt naturligt.
De perspektiv och upplevelser vi tidigare har haft, matchar många gånger den omgivning vi har befunnit oss i och det är inte ovanligt att den omgivningen reagerar på den förändring som de upplever. De är vana vid vårt "gamla" sätt att vara och kan många gånger i sin okunskap om vad som sker, säga saker som;
-Vad konstig du har blivit.

I förhållande till vad som har varit och vad som nu faktiskt sker, så känner de inte igen dig då deras referenser om vem du är för dom faller till marken och de vet inte riktigt hur de ska relatera till den "nya" du. 
I vår rädsla att de inte ska förstå, så håller vi många gånger det vi upplever för oss själva.
Om vi skulle dela, finns risken att de inte skulle tycka om oss längre och att vi då hamnar utanför gemenskapen och får stå själva i kylan. Sanningen här ligger i att du aldrig kan gå bakåt i din utveckling, och där du befinner dig idag, kräver vissa justeringar även i din omgivning.

Det kan kännas läskigt att behöva titta på de människor och prioriteringar vi hade i det "gamla" och göra de förändringar som behövs för att bejaka den jag är idag.  
Men det är det som är en del utav utvecklingen, att släppa tidigare föreställningar och att ta in nya.
Vi kan ju bara fundera över vad vi skulle vara idag, om vi fortfarande skulle hålla fast vid föreställningen att vi är den enda livsformen som existerar i ett oändligt Universum.

I det nya som du nu upplever finns också all den visdom och de "verktyg" som du behöver för att fortsätta din resa, och du har tillsammans med din Själ en helt ny "plattform" att utforska. Så låt nyfikenheten få vara din chaufför och lägg rädslan för det okända i bagaget. När du sedan har åkt en bit till på din väg, kommer du att bli förvånad över vad du hittar där bak. Du kommer le åt dig själv och säga; -Tänk att jag en gång i tiden trodde att... 

-------------------------------------------------------------------------------------

Very often when we begin to have a stronger connection with the formless part of ourselves, our spirit, soul, higher self, yes the names are many, we get more perspectives and experiences of things than we have had before. This is quite natural.
The perspectives and experiences we have had in the past often match the environment we have been in and it is not uncommon for that environment to react to the change they are experiencing. They are used to our "old" way of being and can many times in their ignorance of what is happening, say things like;
- How weird you've become.

In relation to what has been and what is now actually happening, they do not recognize you as their references about who you are for them fall to the ground and they do not really know how to relate to the "new" you.
In our fear that they will not understand, we often keep what we experience to ourselves. If we were to share, there is a risk that they would no longer like us and that we will then end up outside the community and have to stand alone in the cold. The truth here is that you can never go backwards in your development, and where you are today, requires some adjustments even in your surroundings.

It can feel scary to have to look at the people and priorities we had in the "old" and make the changes needed to affirm who I am today. But that's part of the development, releasing previous performances and bringing in new ones. After all, we can only think about what we would be today, if we were still to hold on to the notion that we are the only life form that exists in an infinite Universe.

In the new that you are now experiencing, there is also all the wisdom and "tools" that you need to continue your journey, and you have together with your Soul a whole new "platform" to explore. So let curiosity be your driver and put the fear of the unknown in your back luggage. Once you've gone a bit further on your way, you'll be surprised at what you find in the back. You will smile at yourself and say; - I can't believe I once thought...

The wings we were born with, are the ones that will carry us home.

Tusenmannamarschen den 1 maj.


Med solens värmande strålar, vänskap och många öppna hjärtan som både gav en blomma och en kram...
Kan man önska sig något mera. ❤️
-1 maj 2021.

Christoffer Lundqvist som medverkat med både Per Gessle och Roxette har skrivit denna starka låt.

Vi blir hela tiden fler och fler som väljer att kliva fram och stå tillsammans i vårt eget ljus..

Enligt massmedia upplöstes tusenmannamarschen efter 6 min och att vi endast var ett hundratal som närvarade...
Nu kan du via Martins video se att massmedia som också var på plats, lever i en helt annan del av verkligheten...

Med all Kärlek ❤️
Camilla

Stockholm, Sweden 22-02-2022.