WingMakers Filosofi.

De skiftande modellerna av existens.

Medvetenheten av den Suveräna Integralens medvetenhet är destinationen som lockar det mänskliga instrumentet inåt i Främsta Skaparens verklighet. I alla de vandringar av det mänskliga medvetandet från Källans Verklighet, har den eliminerat de övertygande funktionerna av Källans Verklighet genom tillämpningen av det logiska sinne och den ihållande tron i språket av begränsningar, som flödar från de externa kontrollerna av hierarkin.

Källans Verklighet, dold bakom språk, har gradvis blivit "upplyst" av världens profeter och har således tagit på sig bilden av språk, snarare än uttrycket av sina övertygande egenskaper. Språk är förmedlaren av begränsning. Det är redskapet av tyranni och infångning. Nästan alla entiteter inom tids-rymds universumet vill bevara ett beroende av en hierarki som sträcker sig mellan individens och de övertygande egenskaperna hos Källans Verklighet. Det är hierarkin som använder språk som en form av strukturell begränsning, men relativt sett kan det verka vara befriande och bemyndigande.

Källans Verklighet är hemmet för Främsta Skaparen, och det dansar utanför konstruktionerna i vilket språk som helst. Den är komplett i sig själv, och har ett enda syfte, att demonstrera den kollektiva potentialen hos alla arter inom universumet av helheten. Det är arketypen av perfektion. Det är standardbäraren av varje entitets medfödda design och ultimata öde. DESS väsen är så långt bortom förståelse, att det mänskliga instrumentets tendens är att  ta sin tillflykt till språk av det yttre - och slutligen hierarkin - för att definiera Källans Verklighet.

Hierarkin undergräver subtilt.

Hierarkin, genom utövandet av en evolution / räddningsmodell för existens, har försökt att styra utvecklingen av alla entiteter genom Universumet av helhet. Förbindelsen mellan individen och källan undergrävs subtilt genom lager av språk, manipulation av trossystem och ritualkontroller som utformats av hierarkin för att ingripa mellan andliga essenser av entiteter och deras källa, Främsta Skaparen.

Varje individ måste känna sig själv för att bli fri från alla former av externt beroende. Detta innebär inte att man inte bör lita på andra eller bandet i allianser av vänskap och samhälle. Det är helt enkelt en varning, att relativ sanning ständigt skiftar i händerna på dem som vill kontrollera, och trots att deras motiv kan vara av god vilja, är det fortfarande en form av kontroll. När hierarkin håller tillbaka information, är tolkningscentra för relativ sanning positionerad för att förvärva och behålla kraft, snarare än att ge befrielse från källan av jämlikhet.

Det finns så många lager av relativ sanning att om du lyssnar på det yttre språket kommer du med största sannolikhet att överge din egen kraft till förmån för tillkännagivandet av språk. Språket är förföriskt för egots drivkraft för makt och kontroll, såväl som sinnets lust att överge och tro på ett yttre språk. Det kan locka de intet ont anande till att tro på framtoning och idéer - verkliga eller föreställda - för att hålla individer i bojor till en mindre sanning, eller behålla individer som stödjer hierarkin när den inte längre tjänar ett syfte. Tiden närmar sig snabbt när slöjorna av kontroll på alla nivåer i hierarkin kommer att bli föråldrade av entiteter som är avsedda att dra ner slöjorna och tillåta suverän makt att råda över den hierarkiska kraften.

Det finns entiteter som har vävt sin framtida existens med terrajorden och är förutbestämda att visa sanningen om källans jämlikhet bland alla entiteter på alla nivåer av uttryck. Det kommer bli det fundamentala syftet med hierarkin att långsamt avlägsna dessa hinder till jämlikhet på ett sådant sätt att hierarkin verkar vara räddaren av medvetenhet snarare än medvetenhetens vakt. Det finns de som är närvarande, som kommer att se till att slöjan faller snabbt för dem som är redo att vara jämlik med deras Källa, är villiga att undvika hierarkins trassliga vägar och omfamna deras gudomlighet som suveräna uttryck av Källans Verklighet.
 

Vi är noggrant anpassade till att navigera det tredimensionella.

Hierarkin representerar olika intressen, uppfattningar av verkligheten och handlingsmotiv. Det är denna mångfald som gör att hierarkin blir ineffektiv i att leda individer till deras jämställdhet med Främsta Skaparen. Men denna mångfald är också det som tillåter hierarkin att locka till sig och inledningsvis väcka en sådan bredd av individer till sina andliga energier och intuitiva centra. Ändå har hierarkin fångat sig själv i mångfalden och inriktad specialisering som hindrar den från att utvecklas från en ansträngande stege av evolution, till en glädjande flod av ljus som är anpassad till syftet att bemyndiga entiteter till Källans jämlikhet.

Saviourkonseptet är resultatet av otillräcklighetens känslor som ständigt ökar inom människans massmedvetenhet genom det genetiska sinnet. Dessa känslor är relaterade till fragmenteringen av det mänskliga instrumentet och dess oförmåga - medans de är fragmenterade - att fullt ut förstå dess helhetsperspektiv och nå in i sitt gudomliga ursprung och acceptera sig själv som jämlik med Främsta Skaparen. Således följer den till synes oändliga sökningen att bli räddad från otillräckligheten och osäkerheten som härrör från fragmenteringen av det mänskliga instrumentet.

Motivet att utveckla medvetandet härrör från känslan av att vara mindre än hel. Och i synnerhet känslan av att vara frånkopplad från Främsta Skaparen på grund av ofullkomligt fördömande som orsakats av fragmenteringen av det mänskliga instrumentet. Det är genom dessa känslor som fragmenteringen förevigar sig själv för hela arten och överförs till det genetiska sinnet som är den gemensamma grunden för det mänskliga instrumentet. Det genetiska sinnet av den mänskliga arten, är den kraftfullaste delen av hierarkin och den bildas av de villkor av det mänskliga instrumentet som lever i en tredimensionell, fem-sensoriskt sammanhang som är total.

När entiteten ursprungligen kommer in i ett mänskligt instrument vid födseln, är det omedelbart fragmenterat till ett fysiskt, känslomässigt och mentalt spektrum av uppfattning och uttryck. Från den dagen framåt är entiteten noggrant konditionerat för att anpassa sig till och navigera inom det tredimensionella, fem-sensoriska sammanhanget av terrajorden. I själva verket fragmenterar entiteten avsiktligt sitt medvetande för att uppleva separation från helheten.

I detta separationsläge har entiteten funktionshindrat sig själv för en ny erfarenhet och en djupare förståelse av Ursprungets Karta eller storslagna vision av Främsta Skaparen. Genom denna djupare förståelse, kan entiteten genom det mänskliga instrumentet transformera det tredimensionella sammanhanget till en självmedveten, integrerad komponent i Universumet av Helheten. Denna magnifika och målmedvetna strävan producerar drivkraften inom det mänskliga instrumentet för att söka sin helhet och återuppleva sin gudomliga förbindelse med Främsta Skaparen.

Denna sökning är i stor utsträckning det bränsle som driver individen att söka och utforska evolutionen / räddningsmodellen för existens. Det ger individen motivationen att söka hjälp och vägledning från en specifik undergrupp av hierarkin, och därigenom utveckla en känsla av tillhörighet och enhet. Det är den här samma känsla av tillhörighet och enhet som bidrar till att katalysera en ökande medvetenhet om det underliggande förbundet mellan det mänskliga instrumentet, Entitetens medvetande, Helhetens Universum, Källans Intelligens och Främsta Skaparen.

Det är därför som evolution / räddningsmodellen är så kritisk som en komponent till det Stora Experimentet. Det är det stadium där det mänskliga instrumentet utvecklar en känsla av enhet och tillhörighet. En känsla av relation till en stor och allomfattande vision. Därför vårdar hierarkin frälsare. Det är också varför känslorna av otillräcklighet och osäkerhet utvecklas och uppmuntras av hierarkin. Det förhöjer faktiskt förening av mänskligheten, som i sin tur, kommer att påskynda och leda till enheten av mänskligheten med Universum av Helhet.

Portalen in i Universumet av Helhet.

Andliga ledare har förmågan att jämföra djupt under livets yta och uppleva hur invecklad varje livsform är och hur denna sammansättning av livet är intelligent långt bortom det mänskliga instrumentets förmåga att uppfatta och uttrycka. Det är på grund av detta villkor som andliga ledare bara kan tolka verkligheten genom sina personliga förmågor att uppfatta och uttrycka livets dimensionella djup och gränslösa intelligens. Ingen kan artikulera livets dimensionella djup och bredd med språkets verktyg. De kan bara, i bästa fall, beskriva sin tolkning eller deras intryck.

Varje människa kan i varierande grad kika under livets yta och uppleva och uttrycka sina personliga tolkningar av Universum av Helheten. De kräver bara tid och avsikten att utveckla egna tolkningar. Och det är precis vad alla de stora andliga ledarna har lärt sig. Livets djupare mening är inte absolut att upplevas av de få utvalda, utan en dynamisk intelligens som bär lika många ansikten som livsformer. Ingen livsform eller art har den exklusiva portalen in i Universumet av Helhet där Främsta Skaparen uttrycker sig själv i all sin majestät. Portalen delas med alla eftersom Främsta Skaparen är inom alla saker.

De stora andliga ledarna av terrajorden har alla, på sin eget sätt, tolkat Universum av Helhet och mänsklighetens roll i den. På så sätt blev deras tolkningar, eftersom de var formulerade med auktoritet och djup av insikt, ett mål för debatt bland olika hierarkiska undergrupper. Denna debatt och förfrågningsprocess skapar en polaritet av tro. En sympatisk valkrets kommer att dyka upp för att försvara och försköna deras speciella ledares tolkning, medan alla andra kommer att hålla den i förakt för tidigare hållna trosuppfattningar.

Denna egendomliga metod för att skapa en religion som är fixerad på en frälsarens eller profets tolkning av Universumet av Helhet, är unik för en art, som utforskar evolutionens / räddningsmodellen för existens. De andliga ledarna som är erkända som stora profeter eller frälsare har skapat en vision av Universumet av Helhet utöver vad som för närvarande definieras av hierarkin. De skapade en ny Portal in i Universumet av helhet och var villiga att dela sin vision på bekostnad av debatt och sannolikt förlöjligande.

Dessa män och kvinnor var portarna för mänskligheten att utforska nya aspekter av sig själv. Att engagera en del av sin högra själ eller Universella medvetenhet som var nödvändig vid den tidpunkten i sin evolutionära cykel. Men ledarens tolkningar tolkas alltför ofta av de anhängare som vill skapa en religion eller sekt, och visionen tystnar sakta i händerna på hierarkin där den blir devitaliserad av det faktum att den är kopplad till en massiv struktur som både skyddar och främjar den.

Främsta Skaparen är ansluten till individer och inte till enskilda organisationer. Därför är hierarkin inte kopplad till Källan på ett vitalt och dynamiskt sätt. Hierarkin är mer kopplad till sin egen kollektiva önskan att hjälpa, att tjäna, för att utföra en funktion som tillåter användningen av makt, för att driva mot visionen av dess ledare. I sig själv är detta inte fel eller missvisat. Det är en del av den Ursprungliga Planen som orkestrerar utbredningen av medvetandet från Främsta Källan till entiteten, och entiteten till den Kollektiva Källan. Detta är spiralen av integration som odlar helhet och en kaskad av skönhet inom Källans Intelligens.

Vad hierarkin löst har markerat som Ande kommer lika nära som något annat ord för symbolen av Källans Intelligens. Källans Intelligens innefattar alla fält av vibration som en förlängning av Källan. Det är det hemliga sändebudet till Främsta Skaparen som sammanväver med hierarkin som dess motbalans. Källans Intelligens är integritets- och anpassningsfaktorn, vilket säkerställer att hierarkin tjänar sitt syfte inom den Ursprungliga Planen. Källans Intelligens är i själva verket den "vetenskapsman" som övervakar det Stora Experimentet och fastställer kriterierna, väljer variablerna, övervakar resultaten och utvärderar de alternativa resultaten i laboratoriet av tid och rymd.

Det Stora Experimentet.

Det Stora Experimentet är den pågående transformationen och utvidgningen av Källans Intelligens genom alla entiteter i alla dimensioner av existens. Det är det Stora Experimentets syfte att testa alternativa existensmodeller för att bestämma, med viss säkerhet, den modell som bäst kan förena medvetandet utan att påverka suveräniteten av Entiteten och suveräniteten av Främsta Skaparen. Det Stora Experimentet består av många distinkta stadier som är sammankopplade, vilket leder till det Stora Mysteriet. De flesta av dessa olika stadier utspelas samtidigt inom tid-rymd universumet, för att förbereda Universum för den nära förestående utvidgningen av Källans Verklighet i alla dimensioner av existens.

När det gäller terra-jorden, är detta stadiet av existens som främjar den tydliga kopplingen av individuellt medvetande till de övertygande egenskaperna hos Källans Verklighet, utan ingripande av en hierarki av något slag. Det är då historiens fabler och myter stiger in i ljuset och blir kända som det de verkligen är och har varit. Det här är den tid då språket kommer att förvandlas till en ny form av kommunikation som uppvisar de övertygande egenskaperna hos Källans Verklighet i ett artisteri av energi och vibration som bryter ner alla hinder av kontroll.

Det är dags att lägga märke till att hierarkin sträcker sig genom Kosmos till dess själva gränser av upptäckt. Den har grenar som sträcker sig från varje stjärnsystem, alla kända dimensioner; och nästan alla livsformer är "löv" av detta vidsträckta kosmologiska träd. Detta utgör den stora indoktrinering av arter, själar, planeter och stjärnor som de var och en utvecklas genom grenarna av detta träd. Därför är hierarkin en sammansättning av externa som vill investera sina energier till stöd för en undergrupp som har bosatt sig någonstans inom den största av alla strukturer - hierarkin. Tjänsten är hierarkins operativa motiv, och i de flesta fall, översätts detta till begreppet räddningsmodellen och läraren/studentens ordning av Universumet.

Hierarkin består av alla entiteter av alla motiv som har kopplat sina energier till undergrupper. Dessa undergrupper är oberoende grenar av det oändliga kosmologiska trädet som omfattar alla saker utanför Källans Verklighet. Trädets rötter är bundna i jorden av det genetiska minnet och undermedvetna instinkter. Vid basen av trädet spirar de första grenarna och de är de äldsta som representerar artens inhemska religioner. Mellersta grenarna är de ortodoxa religionerna och institutionerna, medan de övre grenarna representerar de moderna trossystemen som nyligen kommit fram genom Universumet. Hela trädet, i denna definition, är hierarkin, och dess frö var ursprungligen uttänkt, planterat och vårdat av Källans Intelligens för att stimulera det Stora Experimentet.

Skillnaden på Transformation och Evolution.

Detta är experimentet av Transformation till skillnad från Evolution. Evolution är den svåra och pågående processen av att flytta positioner inom hierarkin - alltid bedömande din nuvarande position i förhållande till en ny som lockar dig. Transformation är helt enkelt erkännandet av att det finns accelererande vägar som kringgår hierarkin och som leder till suveränt mästarskap snarare än ömsesidigt beroende, och att dessa nya vägar kan nås genom direkt erfarenhet av den likvärdiga tonvibrationen som är närvarande inom alla entiteter.

Denna tonvibration är inte vad som vanligast är refererad till musiken av sfärer eller vibrationen av anden som rör sig genom Universumet i resonans till Källans intention. Det är en vibration som håller samman de tre principerna för transformationserfarenheten: Universums relation genom tacksamhet, observation av Källan i alla saker och näringen av livet. Tillämpningen av dessa livsprinciper i en specifik ekvation av genomförande, kopplar ifrån Entiteten från hierarkins kontrollerande element.

Hur kan hierarkin fungera som en tolkningscentral av sanning utan att manipulera entiteten och därmed dölja dess fria vilja? Det Stora Experimentet utformades med fri vilja som sin primära metod för att erhålla autentisk information som kan användas för att utöka Källans Verklighet till alla dimensioner av existens. Fri vilja är den tråd av autenticitet som genomsyrar värdet i de olika testerna inom Det Stora Experimentet. Hierarkin eller någon annan extern struktur äventyrar aldrig den fria viljan. Endast entiteten kan välja sin verklighet, och detta är den grundläggande principen om fri vilja.

Den Fria Viljan är inte dold, för att en entitet presenteras med alternativa realiteter eller relativa sanningar som försenar dess realisering av Källans jämställdhet. Det är entitetens val att investera sig själv i externa beräkningar av verkligheten, istället för att noggrant undersöka det som finns inom de egna resurserna och skapa en verklighet som är Suverän. Värdet av den Fria Viljan ökar alltid när du rör dig emot Suveränitet, och på samma sätt minskar den när du rör dig mot externt beroende. Valet mellan Suveränitet eller externt beroende är grunden för Fri Vilja, och det finns ingen struktur eller extern källa som kan eliminera detta grundläggande val. Det är ett val inifrån som, oavsett yttre omständighet, inte kan nekas av något externt.

Ursprung och Öde.

Universumet av helhet omfattar alla dimensioner (inklusive Källans Verklighet), och all realitet finns därför i den. I denna oförståeliga mångfald ges varje entitet en struktur som definierar sin fria vilja i förhållande till sin relation med Källans Verklighet. Var och en av dessa strukturer varierar i latitud av val, men varje är kopplad till superstrukturen i hierarkin. Den strukturlösa verkligheten av Källans Verklighet är där fri vilja ursprungligen var avlad, och när principen utvidgades till tids-rymds universumet som tråden av autenticitet, blev den alltmer beroende av entitetens igenkännande av dess helheten i förhållande till Källans Intelligens.

Om entiteten var fragmenterad till dess beståndsdelar, var dess förståelse av fri vilja begränsad till det som hierarkin bestämde. 
Om entiteten är en medveten kollektiv och är medveten om sin suveräna helhet, var principen om fri vilja en form av struktur som var onödig, som en eld på sommardagen. När entiteten inte känner till sin helhet, kommer struktur att uppstå som en form av självpålagd säkerhet. Genom denna pågående utveckling av ett strukturerat och ordnat universum, definierade entiteter sina gränser - deras begränsningar - genom uttryck av deras osäkerhet. De blev gradvis bitar av sin helhet, och som glasskärvor från en vacker vas har de lite likhet med deras sammanlagda skönhet.

Om du skulle uppleva ursprunget för din existens, skulle du utan tvekan se hur stor entiteten är. Om du kunde genomborra genom slöjorna som täcker ditt öde, skulle du förstå hur oändlig du kommer att bli. Mellan dessa två existenspunkter - ursprung och öde - är entiteten, (anden) alltid den vibrerande behållaren av Källans Intelligens. Det har med lätthet tillåtit sig att utforska tid-rymds-universum som en främre skapares utpost. Därför, medan hierarkin kanske döljer entitetens förståelse för sin helhet, är det entiteten som har överlämnat, genom val, att lyssna på språket av begränsning, externa förkunnelser och att bli förförda av evolution / saviourmodellen (räddningsmodellen).

Varför tillhandahåller inte Hierarkin Mästarskapsmodellen?

Vi är alla obegränsade vackra själar i ett eget uttryck av enhet. Vi är alla obegränsade vackra själar i ett eget uttryck av enhet.

Varför har hierarkin inte gett den alternativa modellen för transformation /mästerskap och gjorde det möjligt för entiteten att göra ett val och därmed verkligen utöva sin fria vilja? Det beror på att hierarkin, liksom de flesta entiteter, inte är medveten om sin helhet. Dess fragment, eller undergrupper, är helt avsedda för gränser. Där det finns gränser som definierar och begränsar, finns också struktur. Där det finns en djupt ingrodd struktur finns det en genomgripande tro på att omvandling är omöjlig. Naturligtvis överensstämmer tids-rymds universumet med matrisen av projektionen av den tron, och själva begreppet transformation avlägsnas från hierarkins verklighet.

Därför kan hierarkin inte ens konceptualisera modellen för transformation / mästerskap med någon precision, än mindre informera entiteten om att alternativ finns som kommer från Källans Intelligens. Hierarkin är inte ansvarig för detta tillstånd, varje entitet är. Den dominerande modellen för Källans Intelligens är ursprunget. Den fanns före hierarkin. Det är entiteten som har valt att utforska hierarkins existensmodell, i syfte att delta i det Stora Experimentet och hjälpa till med framväxten av syntesmodellen av existens. Hierarkin är ganska godartad som en manipulerande kraft, och utgör bara en viktig ingrediens för helhetsreceptet som omvandlar entiteten till att nå bortom sin roll som en vibrerande behållare av Källans Intelligens och bli bron i utvidgningen av Källans Verklighet i tid-rymd universums.

Det finns en gammal tro, född ur hierarkin, att tid-rymd universerna kommer att stiga upp i Källan Verklighet och det mänskliga instrumentet av kärlek kommer att följa denna uppstigningsprocess. Emellertid, är det Källans Verklighet som expanderar för att omfatta tid-rymd universums med syftet att sammanföra alla entiteter till syntesens modell av existens. Källans Verklighet avlägsnar slöjorna som gömmer den verkliga betydelsen av entitetsmodellen för uttryck i tid-rymd universumet. När detta inträffar, kommer entiteten att besitta Källans jämlikhet i alla dimensioner och vibrationer, och dess komponent kommer att förenas för dess fullständigt uttryck för sitt Suveräna perspektiv.

Denna transformation av entiteten, är vägen till helheten och erkännandet att entitetsmodellen för uttryck är en sammansättning av form och det formlösa som förenas i en energi, ett medvetande. När fragmenten är i linje och sammankopplade, blir entiteten det instrument som underlättar Källans Verklighet av expansion. Således uppstiger inte entiteten från tid-rymd universums, utan snarare sammansmälter i ett helhetstillstånd, varigenom dess suveräna uttryck kan hjälpa till i utvidgningen eller i ett annat sammanhang, nedstigningen, av Källans Verklighet i tid-rymd universumet.

Vi är multidimensionella.

Ascension, uppstigning tolkas ofta som det naturliga resultatet av evolutionen. Att alla planetariska system och arter utvecklas till den punkt där de stiger upp från begränsning, och så småningom kommer tid-rymds universumen på något sätt att vika in i Källans Verklighet och upphöra att existera som fält av vibrationer. Det är faktiskt ganska det motsatta. Källans Verklighet nedstiger. Det inkluderar alla saker, och det är Källans avsikt att expandera, inte dra sig tillbaka. Entiteten transformeras till helhet inom tid-rymds universumets vagga, och genom att göra det, så blir det tillbehöret till Källans Intelligens avsikt att expandera.

Kan du se perfektion av denna Ursprungliga plan? Kan du känna skiftningen av matrisen från vilken din verklighet är gjuten? Kan du också förstå att du, det mänskliga instrumentet, består av en komponent som är individualiserad som en enda punkt av ren energi, men lever fortfarande på många ställen i många dimensioner samtidigt? Endast inom entiteten är transformationen upptäckt, där det formlösa Självet kan komma in och vara förtrogen med sina olika utposter av form. Den formlösa är den eviga väktaren som lever bakom slöjan av form och förståelse, och drar fram visdomen av tid från brunnen av planeter. Det är utgångspunkten från varifrån Källans Intelligens strömmar.

Den eviga väktaren, betraktaren är det enda verkliga tolkningscentret för entiteten. Det är det enda stabila guidningssystemet som kan driva entiteten till sin helhet. Således består entiteten av både den formlösa identiteten hos Källans Intelligens och den formfulla identiteten av förtätad energi. Medan den formlösa är en, är den formfulla uppdelad i många fragment av uttryck som isolerar dess medvetande som öar av uppfattning och uttryck. Detta tillstånd resulterar i entitetens förnekande av dess oändliga och härliga naturliga existens.

Många känner skuggan av sin entitet närma sig.

I det mänskliga instrumentet är entiteten, för det mesta, tyst och orörlig. Den verkar vara som en flytande viskning av glädje som rör dig som en bergsvind. Den är tyst som ett djupt hav. Ändå kommer entiteten fram i tid-rymds universumen som ett förebud av expansion av Källans Verklighet. Den börjar att göra sig känd som det den verkligen är. Många känner skuggan av sin entitet när den närmar sig. De anförtror alla former av definition till denna "skugga", och tror sällan att det är fackelbäraren av sin totala självständighet. Det är här som alla löften av tillit, alla ceremonier av kärlek, och alla känslor av hopp bör centreras, och ges över till den suveräna entiteten som vi alla är.

Den främsta orsaken till att hierarkins modell för evolution / räddning är så övertygande, är att entiteten har blivit splittrad i hur den uppfattar sin totala självständighet. Den eviga väktaren som lever genom det mänskliga instrumentet är overklig för det tid-rymds konditionerade sinnet, men det är sinnet som försöker nå ut och röra den här subtila vibrationen av Källans Jämlikhet som för alltid är väckt av Källans Intelligens. Sinnet är emellertid allt för konditionerat och maktlöst för att förverkliga den totala omfattningen av den entitet som existerar bortom intuitionens skuggor. Det är av denna anledning som arten utforskar evolutionens / räddningsmodellen av existens. De har liten eller ingen uppfattning om deras helhet, och kräver en frälsare och en acklimatiseringsprocessen av evolution, för att ge dem säkerhet och lycka.

Det är ett naturligt tillstånd hos en utvecklande art att ha en önskan, implanterad av hierarkin, för att bli räddad och att vara en räddare, frälsare. Detta villkor resulterar i läraren / studentens ordning av Universumen, och det är en byggsten av evolutionen och den verkliga essensen av hierarkins strukturella existens. Medan vissa arter vänder sig till dramatiken av överlevnad för att katalysera deras evolutionära framsteg, ökar andra arter dramatiken för att bli räddad och vara en frälsare. Räddningsdramat är ett uttryck av suveräna entiteter som är upptagna med den evolutionära processen, och det är inte begränsat till ett religiöst sammanhang, utan gäller verkligen alla aspekter av ens liv.

Syntesmodellen av existens.

Eftersom det finns relativa sanningar finns det relativa friheter. Om du utvecklas genom den hierarkiska processen, får du en ständigt ökande känsla av frihet, men du är fortfarande kontrollerad av vibrationer av det yttre, genom språk, former av tankar, frekvenser av färg och ljud och de obestridliga artefakterna av det genetiska sinnet. Vart och ett av dessa element kan göra så att det mänskliga instrumentet förlitar sig på hierarkin, eftersom det täcker över med en känsla av ojämlikhet mellan dig och din källa.


Den underliggande ekvationen för den evolutionära processen är mänskligt instrument + hierarki = kontakt med Gud. (stäng inte ner pågrund av ordvalet)
När det gäller transformationsprocessen, är det Entitet + Källans Intelligens = Främsta Källans jämlikhet.

Källans Intelligens, även om den allmänt manifesteras som vibrationen av jämställdhet, är föremål för Främsta Skaparens vilja, och precis som Källans intention förändras genom de olika stadierna av det Stora Experimentet, ändrar också Källans Intelligens sin form av manifestation. Denna förändring sker just nu inom världarna av tid och rum, eftersom Främsta Skaparen börjar ställa in scenen för integrationen av de två primära existensmodellerna (evolution / räddning och transformation / mästarmodell) inom det Stora  Experimentet.

Tiden har kommit för att integrera den dominerande modellen för hierarkin (evolution / räddning), med den dominerande modellen för Källans Intelligens (transformation / mästarskap). Denna integration kan endast uppnås på entitetens nivå. Det kan inte ske inom ramen för ett mänskligt instrument eller en aspekt av hierarkin. Endast entiteten - helheten av den interdimensionella suveräniteten, genomsyrad av Källans Intelligens - kan tillhandahålla och fullt ut uppleva integrationen av dessa två existensmodeller.

Denna form av integration uppstår när entiteten fullständigt utforskar de två modellerna, och utvecklar en syntesmodell som positionerar räddningsmodellen som en intern roll hos entiteten, att "rädda" sig själv, och inte förlita sig på externa krafter att utföra denna befriande uppgift. Denna självförsörjande handling börjar integrera räddningsidén med mästarskapets realisering. Nästa steg är att integrera den tidsbaserade stegvisa utvecklingen av den evolutionära modellen, med den förverkligande-baserade acceptansen av transformationsmodellen.( Att leva i nuet, anm. Camilla)
Detta görs när entiteten är fullständigt övertygad om att erfarenhet och användning av sin helhet, endast kan ske när den är helt avskild från hierarkins olika strukturer.

Medan entiteten antar sin roll som personlig befriare, betyder det inte att hierarkin ska avlägsnas eller undvikas. Hierarkin är ett underbart instrument. Det är symboliskt för Främsta Skaparens kropp, vilket gör det möjligt för DET att sänka sig inom tid-rymds universerna, som liknar hur det mänskliga instrumentet tillåter entiteten att fungera utanför Källans Verklighet. Hierarkin är ett fordon av transformation, även när det verkar för att undertrycka information och hålla arter i lydnad i sin kontrollerande hand. Det är en del av den gamla formen, som förbereder ett nytt Universum för syntesmodellen av existens, och medlemskap i Universumet av helhet.

Överbryggandet av existensmodellerna.

Kombinationen av att "rädda" sig själv och objektiviteten från hierarkin initierar syntesmodellen till manifestation. Syntesmodellen är nästa resultat av det Stora Experimentet, och i vissa vibrerande fält i det multidimensionella universumen finns det entiteter som faktiskt upplever detta stadium av experimentet som föregångare till entitetsmodellen för Källans Individuation.

Dessa entiteter är speciellt utformade för att överföra denna framtida erfarenhet till kommunikationssymboler och livsprinciper som underlättar överbryggandet av de två existensmodellerna. Utöver den ursprungliga konstruktionen och konstruktionen av dessa "broar" kommer dessa entiteter att vara i stort sett okända. Om de skulle göra någonting mer, skulle de snabbt bli en fixtur av hierarkin och deras uppdrag skulle äventyras.

Dessa Suveräna entiteter är inte närvarande i tid-rymds universumen för att vara formella lärare. De är närvarande för att vara katalysatorer och designers. De är närvarande för att säkerställa att Källans Intelligens får balansera den dominerande kraften i hierarkin och dess modell för evolution / räddning. De kommer inte att skapa ett nytt trossystem. Istället, kommer de att fokusera på att utveckla nya kommunikationssymboler genom olika konstformer, som underlättar entitetens avreglering från de kontrollerande aspekterna av hierarkin. De Suveräna entiteterna kommer också att visa den naturliga lättheten att sammanväva de två primära strängarna av existens, till en syntesmodell.

I den framväxande epoken för mänsklig utveckling, kommer entiteter kollektivt att utforma nya vägar bortom syntesens modell av existens, så att en ny hierarki kan konstrueras som är formad från informationen från Källans Intelligens. Denna nya hierarki kommer att gjutas från kunskapen från de stora experimenten i tid-rymds universumen, och den kosmiska cykeln kommer att regenerera sig själv till ett nytt fält av vibration och existens. Denna nya existensmodell motstår definition, och ordsymboler är helt otillräckliga för att beskriva även de skuggiga skisserna av den nya existensformen, som kommer fram ur syntesmodellen i din framtida tid.

Vårt sjätte och sjunde sinne.

WingMakers är ett litet team av Suveräna Entiteter som har utformat tidskapslar som är katalytiska för att bilda ett Suveränt Integrerat-perspektiv. Varje tidskapsel är, i själva verket, ett urvalssystem som lockar specifika entiteter för att ta tillvara på sitt mänskliga instrument i helheten. Detta utvecklar deras sjätte och sjunde känsla, vilket gör det möjligt för dem att lära sig hur man går ut ur tiden och hierarkins kontroll. När de kan göra detta, kan de utforma syntesens modell av existens inom terra-jordens hierarkiska system.

Dessa entiteter kommer att transformera tid-rymds universumen genom stegen av medvetande, till inneslutande av Källans Verklighet. Med andra ord kommer Källans Verklighet att utvidgas till tid-rymds universumen, och alla livsformer däri kommer att uppleva denna förlängning genom en ny hierarkisk struktur som är helt anpassad till Källans Intelligens. Det som kallas "Himlen på Jorden" är bara en eko-realisering av den här kommande framtida tiden. Vad som verkligen ligger på tid-rymds universumen, är utvidgningen av Källans Verklighet genom tillgängligheten av informationen av Källans Intelligens, till alla entiteter oavsett form eller struktur.

När denna tillgänglighet är klar och källkodningen är fullt aktiverad kommer alla entiteter att vara en del av en ny kosmologisk struktur. Denna nya struktur kommer att åberopa nästa modell av existens, som redan utvecklas inom Källans Verklighet av Källans Intelligens och de Suveräna Entiteterna. Vad som aktiveras nu på detta tid-rymds universumet, är de första förberedelserna för dessa förändringar i existensmodellerna. Närmare bestämt, på terrajorden, kommer dessa existensmodeller samtidigt att spelas ut under den närmaste epoken av tid.

Som alltid, kommer det att vara entitetens val om vilken modell de omfamnar som verklighet.

Dessa olika existensmodeller kommer generellt att förekomma i en förutbestämd sekvens, men inte nödvändigtvis i en förutbestämd tidsram. Sekvenserna för expansionen av Källans Verklighet är:

*Källans Intelligens skapande av nya vibrationer; den pågående utvecklingen av en entitetkonstruerad hierarki, för att fungera som en superstruktur av den nya skapelsen. 
*Framväxten från hierarkin av en dominerande modell av existens, i detta fall evolution / räddningsmodellen; introduktionen av Källans Intelligens-modellen av existens, i detta fall transformations / mästarskaps-modellen; *Blandningen av dessa två modeller för att bilda en syntesmodell av Källans jämlikhet; och slutligen *Utvidgningen av Källans Verklighet till inkludering av alla dimensioner och entiteter.

När denna sekvensering av den ursprungliga planen (Blueprint) uppnås, kommer processen, med allt som Källans Intelligens har lärt sig att omkonfigureras, och ett nytt element i den ursprungliga planen kommer att avslöjas som inte är känt vid detta tillfälle, inte ens av Källans Intelligens. Den tid som krävs för att uppfylla den fullständiga cykeln är obestämd, men det är rimligt att förvänta sig att dess färdigställande ännu är så avlägsen i tiden att försöka bifoga någon mätning är helt enkelt ett svagt försök att uppskatta det ovetande.

Låt det dock inte vara något misstag, att uppfyllandet av den Ursprungliga Planen verkligen är den riktning som alla entiteter reser. Medan entiteter på alla nivåer är skänkt fri vilja inom sina egna realiteter, är de inte, som aspekter av Källans Verklighet, givet fri vilja att välja sitt yttersta öde. Ursprunget av entiteten är Källans Intelligens, och det är Källans Intelligens som bestämmer ödet såväl som ursprung. Ändå ges entiteter enorma breddgrader av val för att driva sig själva från ursprung till öde, och återkomma till en utvidgad version av Källans Verklighet med en förnyad syn på deras identitet.

Vårt kärnuttryck.

Alla mänskliga instrumentets högsta fantasi, är ännu inte medvetna om den djupaste grunden för den Ursprungliga Planen. De har sökt byggnadens övre räckvidd och är fortfarande omedvetna om designen av grunden. Det är här, vid botten av existensen, som Främsta Skaparen exploderar fram med DESS energi och återvänder med DESS jämlikhet av Suveränt Mästarskap. Det är här, som jämlikhet realiseras, inte på de höga taken i den relativa sanningen boendes i hierarkin, utan i den djupaste delen av grundplanen för livets ursprung och öde, där tiden återförenas till tidlöshet. Ursprunget och ödet av existens är tonen av jämlikhet i livet. Lyssna efter den här tonen - den här frekvensen av vibration - och följ den tillbaka till den verkliga grunden från vilken allt kommer och återvänder.

Denna frekvens av ton-vibration av jämlikhet, hörs bara med det sjunde sinnet av den entitet som är inlindad i ett mänskligt instrument. Sjunde sinnet kan utvecklas av tidskapslarna och kommer att leda vissa entiteter till deras innersta eller kärnuttryck. Kärnuttrycket är vad som aktiverar det sjunde sinnet. Således, innan man kan höra ton-vibrationer av jämlikhet, måste de få tillgång till deras kärnuttryck. Det är inkodat i var och en av tidskapslarna, ett system av språk som kan leda individen till deras kärnuttryck. Den är dold eftersom den är så kraftfull. Och vi kommer bara att leda de värdiga till denna kraft.

Betrakta dessa ord endast som symboler. Kom ihåg att språket är ett verktyg av begränsning. Känslor är ett motgift mot begränsning, som tillåter det mänskliga instrumentet att brygga över gränserna för det logiska sinnet, och bevittna med egna ögon den ordlösa kraften av kollektiv energi, individualiseras. Känn sanningen som står bakom symbolerna, och känn in den här energikraften som sträcker sig ut till dig. Känn det som en ton-vibration - en resonans som väntar på dig runt varje hörn där ditt liv kommer att vända. Det är en fyr av Källans Vibration som samlar sig själv in i formen av språk för att uppmana dig till den plats där du kan uppleva den formlösa tonen av jämlikhet. Kringgånget av begränsning. Det ursprungliga språket av Källans Intelligens som ger dig friheten att generera din djupaste skönhet i uttrycket av den högsta sanningen.