WingMakers Filosofi.

Livsprinciperna för den Suveräna Integralen.

Entitetsmodellen för uttryck är utformad för att utforska nya vibrationer genom biologiska instrument och omvandlas genom denna upptäcktsprocess till en ny nivå av förståelse och uttryck som en Suverän Integral. Den suveräna integralen är det fullständiga uttrycket för entitetsmodellen inom tidsrymdsuniverserna och den som mest exemplifierar Källans Intelligens möjligheter däri. Det är också det naturliga tillståndet för den entitet som har förändrats bortom existensens evolution / saviorismmodell och har tagit bort sig från de kontrollerande aspekterna av hierarkin genom fullständig aktivering av dess inbäddade källkoder. Detta är nivån av förmågor som var "grodda" inom entitetsmodellen av uttryck när den ursprungligen utformades av Främsta Skaparen.
Alla entiteter inom tidsrymdsuniverserna befinner sig i olika stadier av transformationsupplevelsen och är alla avsedda att uppnå den suveräna integrerade nivån allt eftersom deras källkoder blir fullt aktiverade.

Den transformerande erfarenheten är den realisation att entitetsmodellen av uttryck, kan få direkt tillgång till Källans Intelligens, och att informationen från Främsta Skaparen upptäcks inom entitetens nivå av den Suveräna Integralen. Med andra ord är det mänskliga instrumentet, komplett med dess biologiska, emotionella och mentala förmåga, inte förvararingsplatsen för entitetens källkoder. Det mänskliga instrumentet kan inte heller nå ut och samla in denna befriande information - denna härliga frihet att få tillgång till allt som är. Det är entiteten som är både hamnen till och ett instrument för tillgång till källkodningsaktivering som tillåter den transformativa erfarenheten att manifesteras genom integrationen av det mänskliga instrumentet och den suveräna entiteten.

Den omvandlande upplevelsen består av realisationen som upplevde verkligheten, är källans realitet i formen av individuella preferenser. Således, Källans Realitet och Suveräna Verkligheten blir oskiljaktiga som vinden och luften. Detta sammanflöde uppnås endast genom transformationsupplevelsen, vilket är ingenting som är känt inom tids-rymdsuniverserna.

Det har funnits sådana på terra-jorden som har upplevt en lätt vind från denna kraftiga storm. Vissa har kallat det uppstigning, andra har tillskrivit det namn som belysning, vision, upplysning, nirvana och kosmiskt medvetande. Medan dessa erfarenheter är djupgående i mänskliga standarder, är de bara de första rörelserna i den suveräna integralen, allt eftersom den blir alltmer mottaglig att röra och väcka de yttre kanterna av dess existens. Vad de flesta arter definierar som den ultimata lyckan är bara det intryck av den suveräna integralen som viskar till dess utposter av form och "knuffar" dem för att se inom sina rötter av existens och förenas med denna formlösa och gränslösa intelligens som genomtränger allt.

Helheten erhålls när vi är skilda från tiden.

Transformationsupplevelsen ligger långt ifrån kalibreringen av det mänskliga dramat, precis som stjärnorna på himlen inte går att nå från terra-jorden. Du kan observera stjärnorna med dina mänskliga ögon, men du kommer aldrig att röra dem med dina mänskliga händer. På samma sätt kan du vagt förutse transformationsupplevelsen med det mänskliga instrumentet, men du kan inte uppleva det genom det mänskliga instrumentet. Det är endast tillgängligt genom entitetens helhet, för det är bara i helheten som källkoderna och deras kvarstående effekter av källans verklighet kan existera. Och helt enkelt erhålls denna helhet endast när det individuella medvetandet är skilt från tid och kan se sin existens i tidlöshet.

Ändå är det mänskliga instrumentet avgörande för att underlätta transformationsupplevelsen och orsaka att den utlöser - som en metamorfos - integrationen av de formfulla identiteterna in i den Suveräna Integralen. Detta är nästa steg i uppfattningen och uttrycket för entitetsmodellen och det aktiveras när entiteten utformar sin verklighet från livsprinciper som är symboliska för Källans realitet, i motsats till verkligheten hos en extern källa som är bunden till evolution/saviourism modellen av existens.

Dessa livsprinciper är Källans Intelligens mallar för skapandet. De är utformade för att skapa verklighet från den suveräna integralens perspektiv och påskynda dess manifestation inom fälten av vibration som hittills har stött tillbaka det. De är principer som bygger möjligheter för integrationen av entitetens formlösa och formfulla identiteter. De är broar som det mänskliga instrumentet - med all dess komponenter intakt - kan uppleva den Suveräna Integrala uppfattningen av helhet.

Eftersom det mänskliga instrumentet blir alltmer responsivt för Källans Intelligens, kommer det att gravitera till livsprinciper som symboliskt uttrycker de grundläggande principerna av den primära skapelsen. Det finns stora vida uttryckssätt som kan få till stånd den Suveräna Integralens erfarenhet av transformation och befria entiteten från tidskonditionering och externa kontroller. Eftersom uttrycket kan variera, uttrycks avsikten ganska snävt som avsikten att expandera till ett tillstånd av integrering, varvid det mänskliga instrumentet blir alltmer anpassat till det Suveräna Integralperspektivet.
 

Livsprinciper.

Det finns tre särskilda livsprinciper som påskyndar omvandlingsupplevelsen och hjälper till att anpassa det mänskliga instrumentet med det suveräna integrerade perspektivet. Dom är:

1) Universell relation genom tacksamhet.
2) Observerande av Källan i alla saker.
3) Näring av livet.

När individen tillämpar dessa principer, avslöjar deras livserfarenhet en djupare betydelse för dess uppenbarligen slumpmässiga händelser - både i de universella och personliga sammanhangen.

Universell relation genom tacksamhet.

Detta är principen att universumet av helhet representerar en kollektiv intelligens som kan bli personifierad som en enda Universell Entitet. Således är det i denna modell av slutsats, endast två enheter i hela kosmos: den Individuella Entiteten och den Universella Entiteten. Eftersom individen är påverkbar och ständigt föränderlig för att anpassa sig till ny information, så är också den Universella Entiteten, som är en dynamisk och levande mall av potentiella energier och erfarenheter som är sammanhängande och lika kännbara som en väns personlighet och beteende.

Den universella entiteten är mottaglig för individen och dess uppfattningar och uttryck. Det är som en sammansatt omni-personlighet som är genomsyrad av Källans Intelligens och svarar på uppfattningarna av individen som en pool av vatten speglar bilden som överskuggar den. Alla i ett mänskligt instrument är faktiskt i sin innersta kärna en suverän entitet som kan omvandla det mänskliga instrumentet till ett instrument av den suveräna integralen. Denna omvandling är emellertid beroende av huruvida individen väljer att projicera en bild av en suverän integral på den universella enhetens "spegel" eller projicera en mindre bild som är en snedvridning av dess sanna tillstånd av att vara.

Principen om universellt förhållande genom tacksamhet handlar huvudsakligen om att medvetet utforma sin egen bild genom en uppskattning av den Universella Entitetens stödjande "spegel". Med andra ord är den Universella Eniteten en partner i att forma verklighetens uttryck i sitt liv. Verkligheten är en inre process av skapelse som är fullständigt fri från externa kontroller och villkor, om individen projicerar en suverän bild på "spegeln" av Universal Entitet.

Denna process är ett utbyte av stödjande energi från individen till den Universella Entiteten, och denna energi tillämpas bäst genom en uppskattning av hur perfekt och exakt utbytet sker i varje ögonblick av livet. Om individen är medveten om (eller i alla fall intresserad av att ha medvetenheten) om hur perfekt den Universella Entiteten stödjer individens suveräna verklighet, finns det en kraftfull och naturlig känsla av tacksamhet som strömmar från individen till den Universella Entiteten. Det är den här brunnen av tacksamhet som öppnar kanalen för stöd från den Universella Entiteten till individen och etablerar ett samarbete med syfte att omvandla det mänskliga instrumentet till ett uttryck för den Suveräna Integralen.

Det är huvudsakligen tacksamhet - som översätts till en uppskattning av hur individens interna relation och den Universella Entitet fungerar - som öppnar det mänskliga instrumentet för dess anslutning till den Suveräna Entiteten och dess eventuella transformation till det Suveräna Integrerade tillståndet av uppfattningen och uttryck. Förhållandet mellan individen och den Universella Entiteten är väsentlig att odla och vårda, för det, mer än något annat, bestämmer hur accepterande individen är till livets myriader av former och manifestationer.

När individen accepterar förändringar i den suveräna verkligheten som den Universella Entitetens skiftande persona, lever de i större harmoni med livet i sig. Livet blir ett utbyte av energi mellan individen och den Universella Entiteten, som är tillåtande att "leka" utan bedömning och upplevas utan rädsla. Detta är den underliggande meningen med ovillkorlig kärlek: att uppleva livet i alla dess manifestationer som en enda, enhetlig intelligens som reagerar perfekt på den projicerade bilden av det mänskliga instrumentet.

Det är av denna anledning att när mänskligt instrument projicerar tacksamhet till den Universella Entiteten, oberoende av omständighet eller tillstånd, blir livet alltmer stödjande vid öppnandet av det mänskliga instrumentet för att aktivera dess Källkoder och leva livet inom ramen för syntesmodellen av uttryck. Känslan av tacksamhet i kombination med det mentala begreppet uppskattning uttrycks som ett osynligt budskap i alla riktningar och i alla tider. I detta speciella sammanhang är tacksamhet till den Universella Entiteten det övergripande motivet bakom alla former av uttryck som det mänskliga instrumentet strävar efter.

Varje andetag, varje ord, varje beröring, varje tanke, allting är centrerat på att uttrycka denna känsla av tacksamhet. En tacksamhet att individen är suverän och stöds av en Universell Entitet som uttrycker sig genom alla former och manifestationer av intelligens, med det enda målet att skapa den idealiska verkligheten för att aktivera individens Källkoder och transformera det mänskliga instrumentet och entiteten till den suveräna integralen. Det är denna specifika form av tacksamhet som accelererar aktiveringen av källkoderna och deras speciella förmåga att integrera det olika komponenterna av det mänskliga instrumentet och entitetens, och omvandla dem till tillståndet för uppfattningen och uttrycket av den Suveräna Integralen.

Tiden är den enda faktorn som förvränger denna annars klara koppling mellan individen och den Universella Entiteten. Tiden ingriper och skapar fickor av förtvivlan, hopplöshet och övergivenhet. Det är dock dessa "fickor" som ofta aktiverar entitetens källkoder och skapar ett mer intimt och harmoniskt förhållande till den Universella Entiteten. Tid etablerar separation av erfarenhet och detta skapar tvivel till det Universella Entitetets system av rättvisa och övergripande syfte. Detta skapar i sin tur rädsla för att Universum inte är en spegel utan snarare en kaotisk, nyckfull energi.

När det mänskliga instrumentet är i linje med den Suveräna Integralen och lever ur detta perspektiv som en utvecklande verklighet, lockar den ett naturligt tillstånd av harmoni. Detta betyder inte nödvändigtvis att det mänskliga instrumentet är utan problem eller obehag, snarare innebär det en uppfattning om att det finns ett integrerat syfte i vad livet avslöjar. Med andra ord uppfattar den naturliga harmonin att livserfarenhet är meningsfull i den utsträckning att du är anpassad till den Suveräna Integralen, och att din personliga verklighet måste strömma från detta multidimensionella universums strata för att skapa varaktig glädje och inre fred.

Tacksamhet är en kritisk fasett av kärlek som öppnar det mänskliga instrumentet för att erkänna den Universella Entitetens roll och omdefiniera dess syfte som en stödjande utvidgning av Suverän Verklighet, snarare än det nyckfulla utrymmet av tro eller den krävande reaktionen av ett mekaniskt, avskild universum. 
Att upprätta ett förhållande till den Universella Entiteten genom utflödet av tacksamhet lockar också livsupplevelser som är transformativa. Erfarenhet som är rikligt ägnat åt att avslöja livets djupaste mening och mest formativa syfte.

Observera källan i alla saker.

Detta är principen att Främsta Skaparen är närvarande i alla realiteter genom alla manifestationer av energi.
DET är sammanvävt i alla saker som en mosaik, vars stycken ansluter sig på samma vägg och är således förenade. Det är emellertid inte bilden som förenar mosaiken, utan väggen vars dessa stycken ansluter sig. På samma sätt målar Främsta Skaparen en bild så mångfacetterad och uppenbarligen orelaterad att det inte förefaller vara någon förening. Ändå är det inte de yttre manifestationerna som förenar, det är det inre centrum av energi som bitarna av mångfald är skiktade som förenar alla manifestationer.

Detta centrum av energi är det kollektiva förråd av allt liv i alla vibrationer inom Universumet av Helheten. Det är Främsta Skaparen som avyttrar sig själv i alla former genom projektionen av DESS Källa av Intelligens i alla delar av livet. Då Källans Intelligens - som verkar som en förlängning av Främsta Skaparen - är den förenande energin som är "väggen" som alla delar av livets mosaik håller fast vid. Livet flyter från en energi Källa som länkar samman alla till Alla och En till En.

Observation av källan i alla saker, är principen att alla manifestationer av livet förmedlar ett uttryck av Främsta Skaparen. Det spelar ingen roll hur långt den förenande energin har förvrängts. Källan kan observeras. Det är rörelsen att uppleva enandet av energi även när de yttre manifestationerna förefaller slumpmässiga, förvrängda, oförstående eller kaotiska.

När alla livets manifestationer är genuint uppfattade som fragmentariska uttryck av Främsta Skaparen, blir vibrationen av jämlikhet som ligger till grund för alla livsformer märkbar för det mänskliga instrumentet. Livet uppträder initialt som en förlängning av Källans Verklighet, och sedan som en individuell energifrekvens som investeras i en form. Den vibrerar, i sitt rena, tidlösa tillstånd, exakt samma för alla livets manifestationer. Detta är den gemensamma grunden allt liv delar. Detta är tonvibrationen av jämlikhet som kan observeras inom alla livsformer som förenar alla uttryck för mångfald till grunden för existensen som kallas Främsta Skaparen. Om en individ kan titta på någon form av liv med synen av jämlikhet, så observerar de Källan i alla saker.

Även om detta kan verka som ett abstrakt begrepp, är det aktuellt genom praktiken att se efter de yttre och inre manifestationerna av Främsta Skaparen. 
I en väldigt riktig bemärkelse, förväntar sig personen att observera verkan av Källans Intelligens i alla aspekter av deras erfarenhet. Det är den otillgängliga förväntan att allt är i sitt rättmätiga läge, utför sin optimala funktion och tjänar sitt syfte att aktivera det fullaste uttrycket av sitt liv i nuet. Det är utsikterna att allt liv är i ett tillstånd av optimal realisering och erfarenhet oavsett tillstånd eller omständighet. Det är uppfattningen att livet är perfekt i sitt uttryck för att det strömmar från perfektion, och att oavsett hur avvikande dess manifestationer är, är livet en förlängning av Källans Verklighet.

I ljuset av den uppenbara oron och uppenbar förstörelse som följer med livet på terrajorden är detta en utsiktsbild eller uppfattning som verkar naiv. Hur kan livet - i alla dess former och uttryck - uppfattas som optimalt eller perfekt? Detta är livets stora paradox, och det kan inte försonas med det mänskliga instrumentets mentala eller känslomässiga förmåga. Det kan bara förstås inom ramen för entiteten, som är odödlig, gränslös, tidlös och suverän. Paradoxer finns eftersom det mänskliga dramat är för begränsat i omfattning och skala för att ge en uppfattning om helheten att ingripa och belysa hur pusselbitarna förenas i perfekt relation.

Det mänskliga dramat omges av tidens och rymdens dimensioner och elementen av energi och materia. Det spelas ut på stadierna av överlevnad och dysfunktionellt beteende på grund av hierarkins metoder för att styra information och manipulera förhållanden. Enheten inom det mänskliga instrumentet är i stor utsträckning outtryckt och underutnyttjad i det mänskliga dramat, och därför ses livets uppenbara förvrängningar och imperfektioner isolerat som hinder för perfektion i stället för perfektion i sig.

Livet är perfekt i sin vilja att expandera och uttrycka en intelligens som är obegränsad. Detta är livets grundläggande syfte i alla dess olika manifestationer, och detta är närvaron av Främsta Skaparen - uttrycker sig själv som en vibration av jämlikhet - som kan observeras i alla saker. Sensorisk ingång som härrör från det mänskliga instrumentet är begränsat till frekvenser i specifika intervall, som endast överför ett eko av denna Källvibration. Den sanna frekvensen förstås genom avsiktlig och fokuserad kontemplation av jämlikhet som är inneboende i allt, och förmågan att penetrera bortom bilden av en sak till bildens ursprung.

Dessa insikter kräver ett nytt sensoriskt system bortom de fem sinnen som styr mänskligheten i din tid. Dessa nya sinnen är utväxten av Källkodsaktiveringen, och representerar den första etappen av transformations erfarenheten. Med denna nya perceptuella förmåga kommer det mänskliga instrumentet att kunna känna av inte bara närvaron av Främsta Skaparen, utan också den tidlösa essensen inom allt liv som är individualiserat och unikt separerat från Främsta Skaparen.

Att kalla fram förnimmelsen av entiteten inom det mänskliga instrumentet är den perfekta metoden för att få tillgång till en varaktig känslighet för Källans vibration. Det är så här en individ kan utveckla förmågan att observera källan i alla saker. Det är inte bara det att Främsta Skaparen är inom varje enskild manifestation av energi, utan är också helheten i livet självt. Således kräver principen en observation av Källan i alla DESS olika former av manifestation, såväl som i helheten i livet.

Näring av livet.

Livet, i denna definition, är en individs suveräna verklighet. Det är subjektivt och påverkbart för det mänskliga instrumentet. Livet är den helhet av erfarenhet som strömmar förbi individens upplevelsesfält i dimensionen av nuet. Det finns aldrig ett slut på livet eller det sista kapitlet skrivet. Det är evigt, men inte i abstrakt mening att aldrig sluta eller börja, utan snarare i den verkliga meningen att livet för evigt växer för att uttrycka Källans intelligens inom alla vibrationer inom universumet av helhet.

Livets näring är principen att en individ är i linje med den naturliga utvidgningen av intelligens som är inneboende i allt liv. Detta är en anpassning som förbättrar den livsenergi som strömmar förbi individen med den tydliga avsikten att mildt stödja. Det är åtgärden att identifiera det högsta motivet i alla energiformer och stödja flödet av denna energi mot sin ultimata expansion. Genom att göra så, är åtgärden utförd utan bedömning, analys eller att sitta fast vid resultatet. Det ger helt enkelt näring till energin som flödar från alla manifestationer och stödjer dess utryck av liv.

Detta är en avvikelse från den normala uppfattningen att vårdande stöd endast kan ges när energi är i linje med personlig vilja. Men, när individen kan se livet som en integrerad energi som strömmar i uttrycket av expanderande intelligens, är livet hedrat som en förlängning av Främsta Skaparen. I detta sammanhang finns det ingen energi som är missriktad eller ovärdig för stöd och näring. Även om detta kan verka i strid med bevisen för missbrukande energi på terra-jorden, är även energi som är belastad med "ond intention" likväl energi som flödar utåt på jakt efter ett högre uttryck.

Alla former av energi kan vårdas och stödjas till deras högsta uttryck, och detta är den grundläggande principen i denna princip. Det förutsätter förmågan att uppfatta orsaksmotivet och det ultimata uttrycket för livsenergi när det passerar genom individens suveräna verklighet. Energi är ett element av livet som är så subtilt sammanvävd med form att det är en; på ungefär samma sätt som utrymme och tid är oupplösligt knutna i föreningen. Energi är ett motiv. Det är intelligent bortom sinnets förmåga att motivera. Medan det är en kraft som kan vara föremål för mänskliga tillämpningar som förnekar sitt högsta uttryck, sträcker energi sig alltid med motivet att expandera och utvecklas.

Livsenergi är alltid i ett tillstånd att bli. Det är aldrig statiskt eller regressivt i sitt naturliga tillstånd. Det mänskliga instrumentet är väldigt kapabelt att vårda den här naturliga utvidgningen av energi för att skapa nya kanaler för uttryck och erfarenhet. Faktum är, att det mänskliga instrumentets primära syfte är att utöka den livsenergi som omger sin suveräna verklighet inom den fysiska existensen och omvandla den till nya uttrycksnivåer som mer exakt återspeglar den Suveräna Integralens perspektiv.

Det finns många specifika åtgärder som kan vidtas för att vårda livet. Varje entitet, är på ett sätt, programmerad inom sina källkoder för att överföra energi via en enorm mängd olika medel. Genom att arbeta genom det mänskliga instrumentet kan entiteten samla in och lagra energi inom det mänskliga instrumentet och omdirigera dess syfte eller tillämpning. Transmutation av energi kan förekomma på antingen det individuella eller universella nivåer av uttryck. Det vill säga, inom en individs suveräna verklighet kan energi överföras för att överensstämma med en vision om personlig välfärd eller i linje med en vision av universell välfärd och god vilja.

En av de bästa metoderna för att transmutera energi är genom ens trosystem. Alla trossystem har energisystem som fungerar likt födelsekammrar för manifestationen av tron. Inom dessa energisystem är strömmar som leder livserfarenhet. Det mänskliga instrumentet är medvetet eller omedvetet medveten om dessa strömmar, och tillåter dem att överföra det till området av erfarenhet som exemplifierar sitt sanna trossystem.

Genom att odla trossystem som utökar och transformerar energi, kan det mänskliga instrumentet engagera energisystem som är närande till livet i alla dess myriader av former. När tron är tydligt definierade som föredragna tillstånd att vara, är energisystemet engagerat - inte i någon framtida tid. Nu. Energisystemet blir oskiljaktigt från det mänskliga instrumentet och vävt in i sin ande som en tråd av ljus. Klarhet av tro är väsentlig för att engagera trons energisystem och låta livets näring råda i alla aktiviteter.

Så igen, är näringen av livet avgörande för både personliga och universella realiteter inom universum av helhet som innehåller alla fält av vibrationer som är sammanlänkade som trådar i ett oändligt expanderande tyg. Således, när individen vaknar till sin kreativa kraft för att transmutera energi och förbättra den med den tydliga uppfattningen av mildt stöd, blir de sändare av Källans Verklighet och arkitekter av syntesesens modell av existens.

Genom den pågående tillämpningen av dessa livsprinciper blir Källans Intelligens alltmer entitetens identitet, och entiteten blir identiteten hos det mänskliga instrumentet. Således förvandlas identiteten, och i kölvattnet av denna transformation, förenar den Suveräna Integralen det mänskliga instrumentet med Entiteten och Entiteten med Källans Intelligens. Det är denna förening och skifte av identitet som är det uttryckliga syftet med att uttrycka livsprinciperna av den Suveräna Integralen. Om det finns någon annan avsikt eller mål, kommer dessa principer att förbli missförstådda och deras katalytiska krafter vilande.

Det är den Suveräna Integralens perspektiv att allt liv är ren kärlek i sitt fullaste uttryck, och att i detta enda begrepp, är allt liv uttänkt och för evigt existerande. Detta blir den grundläggande tron från vilken all annan tro uppstår, och genom deras förlängning, framträder ens trossystem med en tydlig intention att stödja detta grundläggande perspektiv. Att ge näring, observera och uppskatta Universumet av Helhet som vaggan från vilket allt liv skapas, utvecklas, och slutligen erkänns.

Dessa livsprinciper är bara symboler representerade i ord och tjänar till det mänskliga instrumentet som ett potentiellt recept för att röra ljusets strålar till liv som oförtröttligt brinner inuti. Det finns inga specifika tekniker eller ritualer som krävs för att åberopa kraften i dessa principer. De är helt enkelt perspektiv. I en verklig mening, är de intentioner som lockar erfarenheter som utökar medvetandet. De ger inte snabba korrigeringar eller omedelbara realisationer. De är förstärkare av personlig vilja och intention att klargöra hur man lever. Deras transformativa kraft är innesluten i dess avsikt att tillämpa dem.

Genom dessa levnadsprinciper av den Suveräna Integralen, kan individen bli en mästare av att obegränsa självet. Gränser är inställda, slöjor dras ner och ens ljus är dämpat, helt enkelt för att yttre, hierarkiska kontroller skapar rädsla för det okända och mystiska förfarandet i ett suveränt väsen. I dessa livsprinciper, om de är utförda med den önskade intentionen, verktygen för att påskynda framträdandet av den Suveräna Integralen, och känna dess perspektiv, dess insikter och dess bemyndigade förmågor att skapa nya realiteter och forma dem som lärande äventyr som befriar och expandera medvetandet. Detta är principens bakomliggande syfte och kanske den bästa anledningen att utforska dem.