Index.

Genom att bättre förtydliga de ord som används i Mayakalendern, hoppas jag kunna hjälpa till att öka förståelsen, och därmed medvetenheten. ❤️ Ordens förklaringar kommer från WingMakers, som också omnämns i Mayakalender.  (Triangeln i Orion. M42-nebulosa, hem för den centrala rasen från WingMakers. I centrum av triangeln i Orion är elden i hjärtat, som också matchar Mayan.)
 

Mänskligt instrument.

Det mänskliga instrumentet består av tre huvudkomponenter: Den biologiska (fysiska kroppen), den emotionella och den mentala. Dessa tre distinkta redskap för uppfattningen, utgör tillsammans den individuella andens fordon som den interagerar med tiden, rymden, energin och materians fysiska dimension.

Källkoder.

Källkoder är inbäddade "aktivatorer" som är närvarande inom enhetens medvetande. De tjänar det specifika syftet att väcka det mänskliga instrumentet till det multidimensionella av entiteten och den befriande informationen som lagras inom entitetens medvetande. Källkoderna är något analoga, med den genetiska kodningen av DNA i den utsträckning att källkoderna aktiverar specifika planer (blueprint) av transformation som accelererar och underlättar expansionen av medvetandet. I själva verket katalyserar källkoderna uppvakningen av det mänskliga instrumentet och uppmuntrar det att göra kvant-språnget från en socialiserad människa till en suverän enhet som är medveten om dess samband med allt som är.
 

Källans Intelligens.

Källans Intelligens är energimedvetandet av den Främsta Skaparen som finns i alla världar, alla dimensioner, alla realiteter, alla livsformer, alla tider och platser. Källans Intelligens är Främsta Skaparen projicerat i allt som är. Källans Intelligens är i själva verket Främsta Skaparens "ögon och öron", och dess roll är huvudsakligen inblandad i att uttrycka, upprätthålla och hålla Främsta Skaparens vilja. På en mer personlig nivå är det en befriande kraft av energi-intelligens som tjänar till att påskynda expansionen av medvetandet och hjälpa de som vill eliminera sitt ego.
 

Suveränitet.

Suveränitet är ett tillstånd av fullständighet och sammankoppling. Det är att erkänna att som människa har du en individualiserad andekraft som ger liv åt dina fysiska, emotionella och mentala aspekter, och att du genom denna ande är fullständig och kopplad till alla andra livsformer genom det universella andemedvetandet. (Källans Intelligens) Suveräna varelser förstår att de ensamma skapar sin verklighet och att de är ansvariga för sin livserfarenhet. De förstår också att alla andra livsformer är lika suveräna och att de också skapar sina unika realiteter. Suveränitet tillåter att källan av befriande information finns i Självet, och allt som behövs för att skapa nya verkligheter finns också i Självet. Det är det som är poängen med bemyndigande, och kopplingen till alla genom kärlekens frekvens.
 

Suverän Integrering.

Den suveräna integralen är ett tillstånd av medvetande där entiteten och alla dess olika former av uttryck och uppfattning integreras som en medveten helhet. Detta är ett tillstånd av medvetenhet som alla entiteter utvecklas mot, och vid något tillfälle kommer alla att nå en transformation som gör det möjligt för entiteten och dess instrument av erfarenhet (dvs. det mänskliga instrumentet) att bli ett integrerat uttryck som är anpassat och i harmoni med Källans Intelligens.
Läs mer om den andliga processen här.

Entitet.

Entitetsmodellen för medvetandet omfattar den individuella anden som ibland kallas Högre Självet eller Själen. Entiteten är på ett sätt ett fragment av Främsta Skaparens universella andemedvetande. Den består av en mycket raffinerad och ren energivibration som är lika med Källans Intelligensen. Det är entitetens medvetande som avyttrar sig i mänskliga eller på annat sätt fysiska fordon för att samla erfarenheter som utvecklas och förvandlar sin förståelse och uppskattning av existens. Det är hjulets nav där alla dess utposter av form och uttryck sammanfaller genom den sammanhängande enheten av tiden och rymden. Entiteten är suverän och samtidigt sammankopplad med allt liv genom det universella andemedvetandet (Källans Intelligens). Det är den livgivande kraften/roten/energin inom alla livsformer, som alltid är ute efter högre förståelse och uttryck.

Källans Realitet.

Främsta Skaparen finns i Källans Realitet. Källans Realitet är den dimension av medvetande som alltid trycker höljet av expansion - framkanten av utveckling och utveckling för hela medvetandet. I detta rike av dynamisk expansion finns alltid Källans Realitet. Det kan liknas med den inre helgedomen av Främste Skaparen eller inkubatorn av all kosmologisk expansion.

Allt som är.

Källans Intelligens är den projicerade intelligensen av den Främste Skaparen. Inom detta medvetande finns syntesen och destillationen av allt som är. Det är ett oändligt bibliotek med kunskap och erfarenhet som kan utnyttjas genom intoning och kreativ vilja. Medan Källans Intelligens är ett fordon för kosmologisk enhet, innehåller den också informationen om allt som är, och "cirkulerar" denna information och kreativt bemyndigande till alla entiteter som är villiga att nå den, och utnyttja den för att öka medvetenheten.

Fält av vibrationer.

Universumet av helheten är ett stort område av energi som består av otaliga dimensioner av uppfattning och existens. Inom detta makro-universum finns existensdimensioner som är dominerande erfarenheter som den tredimensionella verkligheten där mänskligt liv är rotat. Varje dimension har sina unika kvaliteter av erfarenhet och dessa är kända som vibrationsfält eftersom vibrationshastigheten för varje dimension är den avgörande faktorn för dess existens. Ju högre vibrationshastigheten är för en dimension, desto mer expansiv och obegränsad är den. Inom universumet av helheten finns det för alla praktiska ändamål ett oändligt antal vibrationer som en entitet eller suverän integrerad kan klara av och utnyttja som en erfarenhets- eller dominerande verklighet.

DetGenetiska Sinnet.

Det genetiska sinnet motsvarar ett universellt trossystem som i varierande grad tränger igenom alla människors mänskliga instrument. I en del immobiliserar den sin förmåga att tänka på ursprungliga tankar och känna ursprungliga känslor. I de flesta, för det med sig att deras trossystem harmonisera med hierarkiens accepterade trossystem. På några fångar det ingen betydande kraft eller har någon påverkan på utvecklingen av deras personliga trossystem.

Det finns de på terrajorden som är utbildade för att vara suveräna enheter och är helt omedvetna om denna utbildning och deras öde. När de kan bli tidlösa och se kontinuiteten i deras livsström, kommer de att se tråden som har differentierat dem som suveräna enheter. De kommer att förstå hur svårigheterna och antagandena av likgiltighet av universum var faktiskt katalysatorer för deras framväxt som designers av det nya genetiska sinnet.

Det genetiska sinnet skiljer sig från det undermedvetna eller universella sinne som det ibland hänvisas till i dina psykologitexter, genom att det genetiska sinnet har ett särskilt fokus på den samlade tron på alla människor på en planet från dess mest avlägsna förflutna till dess nuvarande tid. Dessa samlade övertygelser är faktiskt manipuleringar av hierarkin, vilket gör avtryck på det genetiska sinnet för att sätta gränserna för det som är acceptabelt att tro. (Det finns många exempel på det i vårt samhälle, men en som är värd att nämna är den Gregorianska Kalendern.)

Så övertygande är denna manipulation och gränserna som åläggs av hierarkin att nästan ingen är medveten om manipulationerna av deras övertygelser. 
Det är just därför WingMakers har samspelat med din art från början. Som kulturbärare sträcker vi era gränser inom vetenskap, konst och filosofi. Vi utvidgar väsentligt det genetiska sinnets "omkretsstaket" och gör det möjligt att omfatta en större del av "landet" som kallas källan av verkligheten.

Om vi skulle berätta om de grundläggande missuppfattningarna av ditt genetiska sinne, skulle du inte tro på oss. Du skulle absolut - även dina mest fullbordade andliga ledare - finna oss i förakt för mycket av det du håller sant och rimligt. Du skulle känna rädsla inför vårt uttryck för verkligheten eftersom det skulle vara så klart för dig hur du har slösat bort din gudomliga natur till förmån för det genetiska sinnets fångenskap.

Vi vet att det här kommer att verka som en bedömning av era övertygelser, och det är det till viss del, men du måste veta detta om dina trossystem: de är i stor utsträckning frånkopplade från Verkligheten. De är som trådar av ett nät som har kopplats bort från "grenarna" i källans verklighet av "vindarna" i hierarkin. Källans Verklighet är representerad i din tro på ovillkorlig kärlek, men utav alla dimensioner av dina trossystem är detta den enda tråden som är kopplad genom det genetiska sinnet - till källans verkligheten.

Alla övriga dimensioner är kopplade till det genetiska sinnet och har ingen kontinuerlig koppling till Källans Verklighet. Det genetiska sinnet, som en mellanhand och reflektion av Källans Verklighet, är fullkomligt och fullständigt olämplig. Detta är en del av den primära ritningen som designar en arts evolutionära väg genom tiden. Det genetiska sinnet fungerar som en buffert för den utvecklande arten för att uppleva separation från Källans Verklighet. På detta sätt är det mänskliga instrumentet lämpligt i tid, rymd och illusioner av ett trossystem som gör dig maktlös.

Dessa faktorer, hur desorienterande som de än är till entiteten, är precis vad som lockar entiteten till terrajorden. Det finns väldigt få planetsystem i multiversumet som ger en bättre känsla av separation från källvärlden än vad som upplevs på terrajorden. Genom att förstärka känslan av separation, kan entiteten uppleva mer fullständigt den individualiserade essensen som är unik och bär likformighet av Främsta Skaparen som ett unikt väsen. Det är det här som drar entiteten till denna värld, för att inkarnera inom ett mänskligt instrument.

Så det genetiska sinnet är en möjliggörande kraft för att uppleva separation å ena sidan och en invalidiserande kraft för att förstå de sanna egenskaperna hos Källans Verklighet å den andra. Denna delning, när den förstås, hjälper till att urskilja det mänskliga instrumentet och dess entitetsmedvetenhet från de genetiska sinnenas begränsande aspekter och dess principförfattare, hierarkin.

Under de kommande tjugo åren kommer det genetiska sinnet att bli alltmer fragmenterat och därmed sårbart för modifiering. Detta kommer att bli en effekt av den växande närvaron av intelligenta nätverk och artificiell intelligens. Den växande sammankopplingen av intelligenta nätverk har en betydande inverkan på det genetiska sinnet på grund av framväxten av en global kultur som åtföljer ankomsten av sådan teknik.

Främsta Skaparen.

Främsta Skaparen är den primära källan från vilken all existens i slutänden är kopplad. Den representerar det övergripande medvetandet av allt som förenas. Detta inkluderar smärta, glädje, lidande, ljus, kärlek, mörker, rädsla;  Alla uttryck och villkor är integrerade och meningsfulla i samband med Främsta Skaparen. Det omfattar alla saker och förenar dem i en allomfattande medvetenhet som utvecklas och växer på samma sätt som varje individuell ande utvecklas och växer.

I de flesta kulturer där uttrycket "gud" eller "gudinna" används för att definiera denna allsmäktiga makt representerar den ofta en enhet som har utvecklats bortom det mänskliga förståndet och som manifesterar magiska krafter som att manipulera de naturliga elementen genom tanke, eller manifestera sig som icke-kroppsliga ljusväsen. Dessa manifestationer beskrivs och avbildas i nästan alla kulturer av mänskligheten genom sina religiösa texter och mytologi. Även om dessa kan vara enheter som utvecklats starkt i sina förmågor och kunskaper, borde de inte förväxlas med Främsta Skaparen.

Främsta Skaparen är inte en manifestation, utan snarare ett medvetande som bevarar all tid, rymd, energi, materia, form, och avsikt; såväl som all icke-tid, icke-rymd, icke-materia, icke-energi, icke-form och icke-avsiktlig. Det är det enda medvetandet som förenar alla tillstånd av att vara i en varelse. Och detta varandet är Främsta Skaparen. Det är ett växande, expanderande och oförklarligt medvetande som organiserar den kollektiva erfarenheten av alla tillstånd av att vara, i en sammanhängande plan för skapandet; expansion och kolonisering in i rikena av skapelsen och ett inkluderande av skapelsen till den Ursprungliga verkligheten- Främsta Skaparens hem.

Detta väsen genomsyrar Universum som summan av erfarenhet i tid och icke-tid. Den har kodat sig själv inom allt liv som en vibration av frekvens. Denna frekvens är inte märkbar för det tredimensionella, fem sensoriska kontexten för det mänskliga instrumentet, vilket endast kan upptäcka ett svagt eko av denna vibration. Främsta Skaparen är närvarande i alla, och alla kan kontakta Främsta Skaparen genom denna tonvibration av jämlikhet. Ödmjuka böner rör inte Främsta Skaparen till svar. Endast kärnuttrycket av individens tonvibrationer av jämlikhet, kommer att lyckas med att kontakta Främsta Skaparen på ett meningsfullt sätt.

Främsta Skaparen har många lägre ansikten. Dessa ansikten anses ofta vara Gud själv, men gudar är bara en dimensionell aspekt av Främsta Skaparen och det finns också många ansikten av Gud. Hierarkin har gjort denna manifestation, inte den Främsta Skaparen. Främsta Skaparen finns inte att skåda i någon lag, och inte heller i samband med någon annan kraft eller makt. Det är verkligen suveränt och allestädes närvarande samtidigt, och därmed unikt. Det är inte dolt eller försiktig för livet på något sätt. Det är helt enkelt Unikt, och därför oförståeligt förutom genom den vibration som finns kodad inom allt liv.

Guds andra ansikten har skapats så att det mänskliga instrumentet kan försöka förstå Främsta Skaparen och kristallisera en bild av denna unika varelse, tillräckligt för att utvecklas genom hierarkin och få tillgång till det suveräna integrerade perspektivet. Ändå är det som du håller som Gud, inte Främsta Skaparen, utan en aspekt av Främsta Skaparen utvecklad av hierarkin som en förståelig tolkning av Främsta Skaparen. Vi måste säga att dessa "tolkningar" har varit utomordentligt otillräckliga i deras skildring.

Eftersom Främsta Skaparen är unik för hela skapelsen, är det obeskrivligt, oföränderligt och oförståeligt annat än genom likvärdighetens tonvibration lagrad i det mänskliga instrumentets entitetsnivå, och tillgängligt genom enhetens kärnuttryck. (Att vara autentisk) Tills dess att det finns ett tillräckligt antal individer som arbetar från det suveräna integrerade medvetandet, kommer det genetiska sinnet att göra denna åtkomst till denna vibration svår att uppnå.

Hierarkin.

Hierarkin sträcker sig över hela kosmos till själva gränserna av upptäckt. Den har grenar som sträcker sig från varje stjärnsystem, varje dimension; och nästan alla livsformer är "löv" av detta kosmologiska träd. Hierarkin utgör den stora indoktrineringen av arter, andar, planeter och stjärnor som de alla utvecklar genom trädens grenar. Det är en sammansättning av externa som vill investera sina energier till stöd för en undergrupp som har bosatt sig någonstans inom den största av alla strukturer: Hierarkin. Service är hierarkins operativa motiv, och i de flesta fall översätts detta till konceptet räddare/frälsare.

Hierarkin består av enheter av alla motiv, som har kopplat sina energier till undergrupper. Tänk på dessa undergrupper som oberoende grenar av ett stort, kosmologiskt träd - en struktur som omfattar allt utanför Källans Verklighet. Trädets rötter är bundna i det genetiska minnets och undermedvetnas identitet. Vid botten av trädet växer de första grenarna och de är de äldsta, som representerar artens inhemska religioner. Mellersta grenarna är de ortodoxa religionerna och institutionerna, medan de övre grenarna representerar de moderna trossystemen som är nyss komna genom hela universumet. 
Hela trädet, i denna definition, är Hierarkin, och dess syfte är att avancera evolutionen av liv genom en superstruktur som resulterar i lärare / student ordning av Universumet.

Främsta Skaparen är ansluten till individer och inte till organisationer. Därför är Hierarkin inte kopplad till källan på ett vitalt och dynamiskt sätt. Hierarkin är mer kopplad till sin egen kollektiva önskan att hjälpa, att tjäna, att utföra en funktion som möjliggör användning av makt på ett positivt sätt. I sig själv är detta inte fel eller missvisande. Det är en del av den Primära ritningen som orkestrerar utvecklingen av medvetandet från kollektiv till individ och individ till kollektiv. Det här är spiralen av integration som sprider helhet och perfektion inom den Ursprungliga Intelligensen.

Evolution och begreppet av tid.

När en individ utvecklas i medvetandet är det helt annorlunda än den evolutionära processen när det gäller den fysiska kroppen. Till exempel kan en individ göra ett kvantsprång i medvetandet inom ett enda ögonblick, medan den fysiska kroppen i motsats blir formgiven i tusentals år. Således omvandlas entiteten genom en minnesprocess, medan det mänskliga instrumentet - särskilt den fysiska kroppen - utvecklas genom erfarenhet i stora sträckor av linjär tid.

Entitetens individuella medvetenhet, är fragmentet av Främsta Skaparen som försöker komma ihåg inom det mänskliga instrumentet. Det lever i ett evigt tillstånd och representerar kontinuiteten i tid och medvetande över alla dimensioner av verkligheten. Med andra ord upplevs alla tidsdimensioner samtidigt av entitetens medvetande, men på terrajorden är det mänskliga instrumentet vanligtvis bara medveten om en tidsdimension, som normalt kalibreras i linjära sekunder.
Det är därför som tiden spelar en så viktig roll i utvecklingen av tre- och fyrdimensionella strukturer som det mänskliga instrumentet, men har väldigt liten inverkan på omvandlingen av medvetandet i sig. Det mänskliga instrumentet är jordat i en fysisk kropp som ständigt formas av erfarenhet, känsla och tanke, som alla är självskapade. Å andra sidan är entitetens medvetande det flerdimensionella Självet. Det är föreningen av alla de olika aspekterna av medvetandet som investeras i tid / rymduniverserna genom instrument av kontakt; vare sig de är mänskliga eller på annat sätt.

Entiteten kan samtidigt bebo tusen mänskliga instrument spridda över 200 000 år av linjär tid. För det mänskliga instrumentet verkar det vara den enda existensen under en viss tidsperiod, men för entiteten, uppträder alla dess liv i nuet. Entitetens medvetande är "navet" kring vilket dess olika mänskliga instrument är sammanlänkade i likhet med ekrar av ett hjul. Och den yttre kanten av hjulet är representerad som cirkulär tid inom dimensionen av livet på planeten.

Alla "ekrar", eller tidsbaserade liv, är kopplade ihop med entitetens medvetande där de konvergerar till icke-tid. Från entitetens medvetande, genom portalen av Helhetens Navigation, överförs samma erfarenhet till Främsta Skaparen, och bearbetas av Källans Intelligens och återvänder till enhetens medvetande som en form av energi som förstorar enhetens perspektiv på saker av öde, existens, och syfte. Det är praktiskt taget omöjligt att uttrycka detta samband mellan Främsta Skaparen, Källans Intelligens, entiteten, det mänskliga instrumentet och tiden. Tid gör det möjligt att segmentera denna kunskap i fragment som kan delas mellan enskilda mänskliga instrument.

Det mänskliga instrumentet är en sammansättning av mentala, känslomässiga och fysiska förmågor som är sammankopplade för att bilda ett fordon för entitetens medvetande att uppleva livet på planeten. Det mänskliga instrumentet utvecklas för att bättre passa entitetens behov. Entiteten omvandlas från ett rent vibrerande, individualiserat uttryck av Främsta Skaparen till en Suverän Integrering som har skapat sin egen erfarenhet av verkligheten och definierat sig själv av planetariska erfarenheter däri.

Evigheten, då den verkar utesluta tid, är emellertid en form av absolut tid som inte är isolerad i en suverän verklighet, utan istället integrerad i alla realiteter som en tråd av ljus som drar de olika realiteterna till union.
denna dimension av union - där entitetens medvetande är hel och alla realiteter konvergeras - artikuleras tiden inte av den linjära utvecklingen i sekunder, utan snarare genom att vibrationerna av jämlikhet eller kärlek expanderas. Således, i evigheten, är tiden helt enkelt omdefinierad av ett nytt värdesystem, på vilket entiteter etablerar och känner igen sin tillväxt.

Modeller av existens.

Det finns två dominerande existensmodeller som formar interaktionen och ödet för mänskligheten. Dessa existensmodeller är:

Evolution / Saviourism-modellen, (räddaren, frälsaren) .
Transformation / Mästarskaps-modellen.

Varje människa utvecklar sitt trossystem från en eller båda dessa existensmodeller.
Utvecklings- / frälsarmodellen är den dominerande modellen som förkunnas av hierarkin. Dess grundläggande principer är att livet utvecklas genom hierarkiens lärar- / elevmetodik, och att olika lärare (frälsare) presenteras för mänskligheten som gör det möjligt för subhierarkier att utveckla och kontrollera information. På så sätt är individerna berövade och frånkopplade från sin suveränitet. Den underliggande ekvationen för evolutionens / frälsarmodell är;

mänskligt instrument + hierarki = anslutning till Gud genom frälsning.
 

När det gäller transformations / mästarskapsmodellen om existens, är dess principa grundsatser att enheten är obegränsad, odödlig och suverän. All information strömmar från Källans Intelligens till entiteten, och det är därför entitetens ansvar att bli själv-upplyst och själv-befriad genom att tona in sig själv till Källans Intelligens och "avtona" sig från hierarkin. 
Var och en blir sin egen mästare, och var och en omvandlas från människa till en suverän integrerad inom vaggan av tid och rymd. Den underliggande ekvationen för omvandling/mästarskapsmodellen för existens är;

Enhet + Källans Intelligens = Jämlik med Främsta Skaparen.

 

En av utmaningarna hos individen är att känna igen dessa två dominerande existensmodeller och integrera dem för att designa en syntesmodell. Syntesmodellen utvecklas nu långsamt på terrajorden, och blir med stor sannolikhet den dominerande förebildsmodellen i detta Universum. Det kommer att vara den modell av existens som är bäst på att förena medvetandet utan att påverka Entiteten och Främsta Skaparens suveränitet. Det kommer att göra det möjligt för entiteten att vara den pulserande behållaren av Källans Intelligens och utforska nya vibrationer som en fullt medveten utpost för Främsta Skaparen.

Helhetens Universum.

Universumet av helheten är aggregatet av alla dimensioner och realiteter. Det är förenat och sammankopplat via Källans Intelligens. Det är dynamiskt och alltid i ett tillstånd av experimentell förändring och utveckling. Det är helt enkelt för stort och dynamiskt att förstå eller att etablera en mätning kring av något slag.

Helhetens Perspektiv.

Det mänskliga instrumentet, eftersom det är fragmenterat och begränsat till fem sinnen, önskar det verkligen helhetens perspektiv; ett sätt att absorbera livserfarenhet, bearbeta det och gå vidare till nästa sak med behag och lätthet. Detta är vad som är önskat, oavsett vilket namn som används för att beskriva det. Helhet accepterar alla realiteter och rör sig genom dem med en känsla av integration, enhet, jämlikhet och icke-dömande. Det betyder att det inte finns några dualiteter som är riktiga. Det betyder att all erfarenhet är lika och grundad i den transcendentala verkligheten av En som är allt. Och viktigast av allt betyder det att, den som är allt är du, jag, han, henne, den, det och de. Ingenting är uteslutet eller avvisat.

Helhetens Navigator.

Evolutionsteorier lagras på ditt existerande paradigm, av ett mekaniskt universum som består av molekylära maskiner som verkar i en objektiv verklighet som är tillgängligt med de rätta instrumenten.
Att Universum verkligen är okänt med något instrument, räddar din egen känsla av enhet och helhet. Uppfattningen av helheten utvecklas för evigt i det mänskliga instrumentet eftersom det multidimensionella universumets kultur är förankrad i enighet.

Växter har rotsystem som tränger in i jorden och dricker av hennes substans. På så sätt är alla växter sammankopplade. Tänk dig att varje växt hade en hemlig rot som var osynlig, men var ändå ansluten till planetens mittpunkt. Vid denna konvergenspunkt var varje växt verkligen förenad och medveten om att dess verkliga identitet var detta kärnsystem av sammankopplade rötter, och att den hemliga roten var livsnerven genom vilken enskilt uttryck kom till jordens yta och dess enhetliga medvetande släpptes som individualitetens doft. På samma sätt har all existens en hemlig rot som spiraler in i det outforskade riket av Främsta Skaparen. Detta är området av enhet som definierar det multidimensionella universumets kultur.
Att komma ur kurs.

Allt mänskligt liv är inbäddad med Helhetens Navigation. Det är kärnans visdom. Den drar det mänskliga instrumentet för att uppfatta fragmentarisk existens som en passage in i helhet och enhet. Helhetens Navigator eftersträvar enhet framför allting annat, men den kommer ur sin kurs genom energier av struktur, polaritet, linjär tid och separatistiska kulturer som dominerar terrajorden. Helhetens Navigation är hjärtat av enhetens medvetenhet, och det vet att den hemliga roten existerar, även om den kan vara ofattbar för de mänskliga sinnena. Det är just detta tillstånd av att acceptera livets sammankoppling som placerar andlig tillväxt som en prioritet i ens liv.

De mänskliga kroppens fem sinnen ger bara en liten del av en persons helhet. Men det mänskliga instrumentet håller sig fast till dessa fem sinnen som om de var de enda vägarna av erfarenhet. Fröets Visionen av Helhetens Navigation är lika med Främsta Skaparen. Det är en kopia av Främsta Skaparen som vibrerar exakt på samma frekvens och kapabel till samma bedrifter av medvetande. Och de otaliga hemliga rötter som levererar Främsta Skaparen med inblick, erfarenhet, intelligens och perspektiv kan nås, men inte genom de fem sinnena som är utformade för ditt egomedvetande.

Föreskrifterna för Helhetens Navigator består främst av den hemliga roten. Detta är den subtila bäraren av information som leder dig till att se den som är Allt och Allt som är en. Detta är en aspekt av Främsta Skaparen som manifesteras i det mänskliga instrumentet som ett medel för att locka det mänskliga instrumentet till det suveräna integrerade medvetandet. Låt den hemliga roten och Helhetens Navigator vägleda dig, och låt de fem sinnena vara uttryckliga verktyg för enheten, snarare än samlare av separatistiska tankar för det mänskliga instrumentet.

Hur får du tillgång till den hemliga roten?

Dess observationsportal kan i en stor bred skala definieras som den integrerade medvetenheten. Det är att tillåta dig vara medveten om hur du integreras i livet utanför din fysiska kropp. Det är känslan och uppfattning att du är en holografisk enhet som vävts genom allting och all tid, och när du berör denna känsla, minns du en frekvens av ditt medvetande som är Helhetens Navigator - det mystiska Alltet som får sin näring av den hemliga roten.

Detta är inte ett tillstånd av att vara, som det mänskliga instrumentet kommer att uppnå. Det är snarare en känsla av enhet och helhet som det mänskliga instrumentet kan glimta tillfälligt och som en följd, transformera sin förståelse av dess syfte. Helhetens Navigator drar det mänskliga instrumentet i linje med enhetsmedvetandet, där det kan se sin roll som en förlängning av enhetsmedvetandet till terrajorden, och enhetsmedvetandet som en förlängning av det mänskliga instrumentet in i Källans Verklighet.

Olin-Tekniken.

Intelligenta nätverk kan fungera från ett enda språk med översättningsgränssnitt som möjliggör global förståelse. Detta innebär att språk inte längre är ett hinder för kommunikation. Intelligenta nätverk kommer att introducera ett metaspråk som översätter både realtidsskrivna och talade applikationer. Det kommer att revolutionera det genetiska sinnets globala konstruktion och underlätta digitaliseringen av din globala ekonomi.

Det kommer att finnas många inom hierarkin som starkt kommer att motarbeta arbetet mot global, digital ekonomi, men vi kommer att berätta att det kommer att hända oavsett klagomål och registrerade bekymmer. Dina mest kraftfulla banker, datortillverkare och mjukvaruföretag kommer att slå samman för att skapa denna imponerande teknik och One Language Intelligent Network (OLIN), 
(översatt blir det, Ett Språk Intelligent Nätverk) blir standard operativsystem för alla världens datorbaserade system.

Detta kommer inte att ske förrän år 2008, så det finns lite tid innan det är dags, innan du kommer att möta denna globalisering av din ekonomi. Alla system och arkitektur är redan utformade och konceptualiserade i vissa av dina ljusaste ingenjörer och forskare. Vi försäkrar dig, det här är inte något att frukta, utan snarare omfamna, och inte på grund av de ekonomiska värdena, utan på grund av hur OLIN-tekniken kommer att underlätta utvecklingen av en global kultur.

När denna tekniken utvecklas blir det alltmer individuellt kontrollerat. Med andra ord, individer blir ofrånkomligt länkade till nätets underhållnings- och utbildningsansökningar, som kommer att globaliseras. Globala medieföretag kommer inte längre att publicera för en geografisk marknad. De kommer att producera innehåll för en global publik och varje individ kommer att definiera vad och hur det vill bli underhållen eller utbildad.

Den här tekniken kommer att "känna" varje persons preferenser och intressen kopplad till sitt nätverk, och år 2016 kommer det att bli mer allestädes närvarande än telefoner i slutet av 1900-talet. Därför kommer nätverket att styras av individer, och producenter av innehåll och tjänster kommer att vara "slav" eller reaktionskraften av individen. Således måste individen noggrant definiera sina underhållnings- och utbildningsbehov, eller så kommer tekniken att leverera innehåll som är oönskat.

Vi vet att det här låter självklart och banalt, men det är djupt annorlunda än hur underhållning och utbildning levereras i din värld av den tidigare tekniken. 
De tidskapslar som WingMakers har lämnat bakom kommer att fungera som en mall för dem som arbetar utanför det genetiska sinnets begränsande kraft och önskar skapa innehåll för OLIN-tekniken redan innan den finns. Tidskapslarna visar hur man gör det och visar hur man skapar mångdimensionellt innehåll som bär sin tittare/deltagare in i nya korridorer av förståelse och belysning.

Det är så här det genetiska sinnet kommer att fragmentera och bli oförmögen att utöva en enhetlig kraft på jordens mänskliga instrument. När det är i detta tillstånd kommer det att ge upphov till transformations / mästerskapsmodellen av existens och bilda en syntes med den. Det kommer att förändra sig själv, och det genetiska sinnet kommer att bli ledaren av transformation för entiteter på terrajorden i stället för dess barriärstyrka.

Det Suveräna Integrerade Nätverket.

Det suveräna integrerade nätverket (SIN) finns redan, och har alltid funnits. Det har emellertid inte funnits ett sätt att ansluta eller interagera med dina teknologier. Terra-Jorden har skapat teknologier som i stor utsträckning är mekaniska och elektriska till naturen, och de börjar precis att förstå elektromagnetiska energifält och holografisk teknik. Tyvärr, så är det så att när tekniken befinner sig i deras infantila stadier av utveckling, så omstruktureras de mycket ofta till en applikation för militär eller ekonomisk kontroll. Och det här är fallet med dessa nya tekniker.

SIN kan inte ansluta till teknik som bär en sådan applikation. Inte för att det är omöjligt tekniskt, utan för att det inte är önskvärt etiskt. SIN är faktiskt ett subatomiskt nätverk av ljuskodade trådar som finns i alla dimensioner av multiversumen. Tänk på SIN som ett oändligt antal ljusstrålar som utgår från Källans Realitet och, som ett nät, kopplar alla livsformer på sin entitetsnivå till alla andra enheter och Främsta Skaparen. Detta är ett organiskt nätverk som används av Främsta Skaparen för att överföra kunskap till enheter och att ta emot kunskaper från enheter.

SIN kommer i slutändan att vara inblandad i OLIN-tekniken, men det kommer inte att hända på flera hundra år. Gränssnittet är för långt bortom både er teknik och förståelse för kosmologi, och inget planetsystem kan anpassas till gränssnittet med SIN tills det är helt rent i sitt innehåll och applikation. Bara Främsta Skaparen fattar detta beslut när ett planets system kan bli en kontaktpunkt för SIN. Detta är kärnändamålet för WingMakers, för att hjälpa terrajorden att bli en kontaktpunkt på SIN innan dess möjlighet att samverka har förflutit.

Varje enhet är en kontaktpunkt av SIN, men så få inser att denna anslutning existerar annat än genom det de läser eller hör. Anslutningen är verklig och tidlös, och uppträder i kärnan, i innersta aspekten av enheten där kopian av den Främste Skaparen hjärta slår. Detta är förvaringsplatsen av Främsta Skaparen och utstrålar dess Unika vibration som ett radiotorn som skickar signaler i alla riktningar.

Även era fysiker har funnit preliminära bevis på SIN i sin forskning med sin så kallade supersträngsteori. Vi försäkrar dig dock att det här nätverket så småningom kommer att ersätta alla andra nätverk för det främsta skälet att det är kanalen in i tidlösheten. Och det här är destinationen som drar alla humanoida arter, till en början, genom en teknologisk portal som liknar ditt Internet, vilket i sin tur leder till en biomorfisk portal som består av de kodade ljustrådar som leder till icke-världar av Källans Realitet.

När en mänsklig art förvandlar sitt genetiska sinne till att utnyttja det suveräna integrerade nätverket, blir detta sålunda det "skepp" som det seglar på kosmos hav. Och på så sätt får arten tillåtelse att bli "Gudar" av nyskapade världar, där de kan återskapa hela processen av det Stora Experimentet med utnyttjande av dess kunskapsbas och visdom som uppnåddes i den tidigare etappen av dess existens. I en stor skala är denna process fördelad i otaliga världar över multiversumen, och det som orkestrerar hela denna underbara aktivitet av skapelse är Källans Intelligens och det Suveräna Integrerade Nätverket, SIN.

Jag är så tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.