Bakgrund till WingMakers.

1972, i en avlägsen del av norra New Mexico, upptäckte en grupp vandrare en ovanlig artefakt och piktograf 
(en symbol för ett ord eller fras, målad på sten) inom en skymd kanjon/flodbädd (canyon). En arkeolog från Universitetet av Mexico analyserade artefakten och letade efter det område där den upptäcktes men fann inga tecken på att en förhistorisk kultur hade etablerat någon permanent plats i kanjonen. Det antogs att en nomadisk inhemsk indiansk stam hade använt kanjonen som en tillfällig bosättning och hade lämnat några artefakter av deras närvaro som följd..

Det fanns dock två mycket förbryllande frågor. Allt utom en av artefakterna kunde dateras till 8:e århundradet AD (eng). Undantaget, känt som "kompass" artefakten, tycktes vara en ovanlig form av teknik, och hittades bland mer typiska artefakter som keramik och enkla verktyg. Kompassen var täckt av konstiga hieroglyfa symboler, varav några också hittades på keramiken. För det andra hade piktogrferna som hittades i området uppenbarligen uppstått, och de var påfallande annorlunda än någon av de andra inhemska petroglyferna ("hällristning") eller stenkonsten som finns i sydvästra eller hela kontinenten för den delen.

På grund av dessa två anomalier blev artefakterna och hela projektet snabbt den amerikanska regeringens, eller mer specifikt, den nationella säkerhetsbyråns, NSA. Det bestämdes att dessa artefakter skulle kunna föreslå en förhistorisk, utomjordisk närvaro på jorden, och att NSA hade den lämpliga agendan och resurserna att initiera en fullskalig vetenskaplig expedition för att bestämma platsens natur och betydelse.

Platsen genomsöktes fullständigt av en hemlig avdelning av NSA 1973, men det resulterade endast i några få ytterligare fynd, och ingen av dem utsågs som tekniker eller bevis på utomjordisk närvaro. Ytterligare piktografiska symboler hittades, men avkodning av dem var en svår och frustrerande process. Experter kallades in för att hjälpa till, men det var omöjligt att nå enighet om vad piktogrammen menade. Lika fort som projektet hade stigit som en prioriterad utredning, föll den i NSA:s arkiv under kodnamnet Ancient Arrow.

Ett stenras visar på en öppning.

Tjugotvå år senare, 1994, öppnade en serie stenras en del av Ancient Arrow-platsen. Kanjonen var i en naturligt dold del av parken som innehas av staten New Mexico. Efter dess upptäckt 1972 hade det officiellt sanktionerats som otillåten mark för vandrare och campare och skulle lämnas i sitt naturliga tillstånd. Från tid till tid skulle forskare - sponsrade av NSA - besöka platsen för att hoppas kunna avslöja nya bevis, men blev oundvikligen besvikna.

Strax efter att stenraset hände, besökte ett litet lag av operatörer från NSA Ancient Arrow kanjonen för att göra uppföljningsforskning. De upptäckte att stenraset hade öppnat en ingång till en dold grotta som ledde djupt in i kanjonens väggar.

På baksidan av denna grotta upptäckte forskargruppen en väl gömd ingång till det inre av kanjonväggen eller stenstrukturen på Ancient Arrow-platsen. Där fann de ett system av tunnlar och kamrar som hade huggits ut från fast sten. Det fanns totalt 23 kamrar, alla invecklat sammanlänkade med en inre korridor, och varje kammare höll en specifik väggmålning, serie av piktogram, skrivna hieroglyfer och vad som tycktes vara vilande, utomjordisk teknik.

När den här ingången till grottan hittades, skickades en rapport omedelbart till direktören ansvarig för Ancient Arrow-projektet. Projektet formades sedan formellt inom ramen för Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO), som organiserade en tvärvetenskapligt forskargrupp för att bedöma platsens exakta natur och försöka upptäcka ytterligare artefakter eller bevis på utomjordisk besök.

Hemlig Organisation.

ACIO är en hemlig eller okontrollerad avdelning av NSA. Den har sitt huvudkontor i Virginia, men har även personal i Belgien, Indien och Indonesien. De är till stor del okända, till och med för ledande direktörer inom NSA. 
ACIO är den lägsta profilorganisationen inom hela intelligenssamhället. Dess agenda är att undersöka, assimilera och replikera all teknik eller upptäckter av utomjordiskt ursprung. Dess personal består huvudsakligen av vetenskapsmän som är helt anonyma, men betalas löner överstigande 400 000 dollar per år (drygt 3,6 miljoner Kr) på grund av deras säkerhetstillstånd och IQ. Den här hemliga organisationen har inte bara en enorm hjärnkraft utan de är också i besittning av tekniker som är långt före alla andra forskningsanläggningar på planeten. De är, i ett ord, privilegierade.

Många frågor ställs.

Artefakterna som hittades på Ancient Arrow-platsen var praktiskt taget oförståeliga för forskargruppen. Det fanns många mysterier. Varför skulle en avancerad kultur lämna sina artefakter på ett så exakt och till synes ordnat sätt? Vad var det för budskap som de försökte lämna bakom sig? Vad var deras teknik och varför lämnade de dem? Gjorde skaparna av denna plats försök att ta kontakt med de inhemska stammarna eller förblev de en isolerad kultur? Vem var de och varför var de här i 7:e århundradet? Planerade de att återvända? Dessa var bara några av de mysterier som utmanade forskargruppen.

Under de sju månaderna med restaurering, katalogisering och analys var Ancient Arrow-projektet en komplett gåta. Mer av energin gick in i att säkra bevarandet av artefakterna, snarare än att försöka lösa pusslets existens, även om spekulationer var ett ämne i varje konversation. Gradvis var en hypotes uppbyggd av forskargruppen att en utomjordisk kultur bildade en jordkoloni på 7 hundra talet och isolerade sig inom Ancient Arrow kanjonen. De tog med sig ett mycket exakt uppdrag att lämna en massiv "tidskapsel" som skulle kunna upptäckas under slutet av 1900-talet. Medan tidskapselns exakta natur var oklart för forskargruppen, verkade det troligt att det var ett kulturell utbyte av något slag och inte hade någon invasiv avsikt för jorden eller dess folk.

Det tog ett team av forskare nästan två år efter att restaureringen var färdig för att dechiffrera en partiell betydelse av kammarartefakterna. De 23 separata kamrarna verkade vara länkade samman för att bilda ett visst budskap eller målmedvetet uppdrag. I den 23: e och sista kammaren återhämtade de en liten optisk skiva som antogs inneha digital information som kan vara nyckeln till att dechiffrera artefakterna. Forskare analyserade ivrigt disken, men de kunde inte räkna ut hur man skulle få tillgång till innehållet.

ACIO: s bästa datorexperter ringdes in för att försöka låsa upp den kodade skivan, men till ingen nytta. Flera månader spenderades och de försökte alla tänkbara metoder för att komma åt skivans innehåll, men ingenting fungerade. Forntida pilprojektet, för första gången på nästan ett år, hade drabbats av ett slut och finansieringen av projektet avvänjdes snabbt av ACIO.

Efter två månader av misslyckade ansträngningar beslutades det att tekniken för åtkomsten till skivan helt enkelt inte var tillgänglig. Den optiska skivan och alla artefakter och fynd skulle placeras i noggrant säkert förvar tills tekniken var tillgänglig för att låsa upp skivan och skörda innehållet. Det antogs att skivan innehöll stjärnkartor, översättningsindex, ordlistor och alla svar på sina skapares olika mysterier och kanske ännu viktigare, deras avsikter för jorden.

En kopia av kapseln skapas.

Medan den optiska skivan ansågs vara nyckeln till att låsa upp betydelsen av tidskapseln, hade ACIO lite val, men att lägga projektet på is och vänta på ankomsten av tekniker som skulle tillåta dem att låsa upp skivan. Det fanns dock två forskare från forskargruppen som teoretiserade att skivan skulle kunna låsas upp genom att förstå betydelsen av väggmålningarna i vart och ett av de 23 kamrarna. I deras sinne var det inte en komplex, teknisk lösning, utan snarare ett språk eller en översättningslösning som skulle låsa upp skivan.

Efter mycket övertalning gick ACIO med på att de två forskarna skulle kunna göra en kopia av tidskapselns innehåll. Reproduktionstidskapseln bestod av detaljerade ritningar och fotografier av alla artefakter från var och en av de 23 rummen, inklusive detaljerade högupplösta fotografier av väggmålningarna. De två forskarna skulle kunna fortsätta sin forskning på egen hand, förutsatt att de behöll största möjliga diskretion och rapporterade alla sina resultat direkt till ACIO-divisionens chef och projektledare.

Den optiska skivan lagrades i ett säkert valv inom ACIO. Projektet sattes officiellt på obestämd paus, och all personal i samband med projektet omfördelades (med högre anställning) till olika projekt. Forntida pilprojektet skulle inte talas om igen tills tekniken eller något annat sätt gav en möjlighet att låsa upp den optiska skivan och få tillgång till dess innehåll.

Forskarna spenderade nästan fem månader i partnerskap, och försökte utan framgång att avkoda de antika pilartefakterna och skapa medel för att låsa upp den optiska skivan. Under denna tid experimenterade ACIO regelbundet med nya tekniker eller metoder, men de lyckades inte att låsa upp innehållet på den optiska skivan.

Ett genombrott sker.

En dag i slutet av sommaren 1996 hade en av forskarna (en expert på språk) fått en insikt i hur man låser upp den optiska skivan genom att förminska symbolerna på väggmålningarna till deras närmaste kopia som hittades i en gammal sumerisk text. Då det sumeriska språket är utrotat var det tillräckligt begripligt för denna forskare och han kunde avkoda symbolerna i målningarna och placera de 23 orden i samma ordning som kamrarna, och han kunde äntligen låsa upp den optiska skiva.

Sambandet mellan det sumeriska språket och tidskapseln var det genombrott ACIO-teamet hade väntat på. En enkel uppsättning av 23 ord framkallade över 8 000 sidor data från den optiska skivan. Tyvärr var uppgifterna obegripliga eftersom det inte fanns någon teckenuppsättning i datorn som kunde emulera språkens hieroglyfer och ovanliga symboler. Således skulle ett översättningsindex behöva utvecklas, vilket tog ytterligare sex månader.

Slutligen, när ett översättningsindex programmerades in i datorn, kunde data, även om den kunde skrivas ut eller ses på monitorn i dess hieroglyfa form, fortfarande kräva översättning till engelska. Och denna översättningsprocess var ytterst tidskrävande och kunde inte underlättas genom datorer, på grund av språkens subtilitet och dess invecklade koppling till väggmålningarna och de piktografiska representationerna någon annanstans inom Ancient Arrow-platsen.

När partiella översättningar började utvecklas var det tydligt att även inom den optiska skivan fanns en segmentering av data i 23 enheter. Varje enhet tycktes motsvara en specifik kammare. När de första två kamrarna började översättas visades det vidare att varje enhet innehöll filosofiska och vetenskapliga papper, poesi, musik och en introduktion till dess skapares kultur och identitet.

WingMakers.

Skaparna av tidskapseln hänvisade sig själva som WingMakers. De representerade en framtida version av mänskligheten som levde ca 750 år in i vår framtid. De hävdade att de var kulturbärare, eller de som för fram fröet av konst, vetenskap och filosofi till mänskligheten. De hade lämnat totalt sju tidskapslar i olika delar av världen för att upptäckas enligt en välorganiserad plan. Deras uppenbara mål var att hjälpa nästa generations människor att utveckla en global kultur. Ett enhetligt system av filosofi, vetenskap och konst.

En forskare hoppar av Ancient Arrowprojektet.

I början av 1997 blev ACIO-forskaren, som ursprungligen upptäckte åtkomstkoden för den optiska skivan, sympatisk med WingMakers uppdrag. Han var övertygad om att ACIO aldrig skulle dela upptäckten med allmänheten, och han var säker på att det var för viktigt för att hålla tillbaka. Han hävdade också att han var i kommunikation med WingMakers och att de tittade på ACIOs framsteg och skulle, vid rätta tidpunkten, göra tidskapseln och dess innehåll tillgängligt för allmänheten.

Detta påstående oroade ACIO och speciellt Ancient Arrow-projektledaren, som till sist rekommenderade en ledighet för forskaren och han skickades i korthet bort ifrån projektet. Vetenskapsmannen var rädd för att hans minnen skulle manipuleras eller förstörs helt och hållet, så han hoppade av från ACIO, helt bokstavligen den första som någonsin gjorde det. ( I en intervju som finns mellan Journalisten och den avhoppade språkexperten, förstår man hans rädsla. )

Strax efter hans avhopp försvann forskaren. Men innan han försvann fick en journalist, som han valt slumpmässigt, en del av hans material angående WingMakers och deras tidskapsel.

Författaren önskar vara anonym.

Författaren till detta dokument är den journalisten. Jag är i besittning av fotografier, musik, poesi, konstverk, översättningsindex, kopior av hemliga dokument och en mängd översatta filosofiska texter som alla hör till Ancient Arrow-projektet. Jag har vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att vara anonym, så jag inte kan spåras. Jag är övertygad om att detta material som nu släpps går emot önskningar från en hemlig organisation som förmodligen har befogenheter som även vår regering inte känner till.

Innan ACIO-vetenskapsmannen hade kontaktat mig, (som jag nedan kommer att referera till som Dr. Anderson), kände jag lite eller inget intresse för frågor som rör tidresor, utomjordingar, hemliga organisationer eller något som liknar dessa frågor. När jag ursprungligen hörde berättelsen verkade det förvirrande, men jag behöll min journalistiska objektivitet och träffade Dr Anderson och drog slutsatsen att det inte är sannolikt för en individ att tillverka denna historia med sådan detalj och stödjande bevis och sedan vilja vara anonym.

Dr Anderson hade tagit filer med fotografier och ritningar av en udda teknik som hade konstiga symboler graverade på sina yttre höljen. Forskningsrapporter som hänvisar till översättningstabeller, chifferprotokoll, stjärnkartor och dussintals mejl från ACIO-avdelningens ledande diskussioner om Ancient Arrow-projektet.
Allt, inklusive cirka 400 sidor av filosofisk text, hade en äkthet som jag inte bara kunde skämta bort eller ignorera.

I rättvisa till de som skulle föreslå att jag borde undersöka ytterligare för att få en självständig bekräftelse innan jag presenterar detta material, låt mig bara säga att jag inte kan bekräfta min berättelse på grund av ACIOs natur. Men av någon anledning, litar jag på Dr Anderson som gav mig detta material. Han önskade ingenting från mig. Han önskade inga pengar eller erkännande. Hans enda förfrågan var att jag bestämde hur jag bäst skulle kunna ta med detta material till allmänheten. Han rådde mig att inte undersöka ACIO eftersom han var övertygad om att NSA skulle använda en taktik av missinformation som helt enkelt skulle slösa bort min tid, och göra målet att släppa detta material svårt om inte omöjligt.

Jag har inte kontaktat något annat regeringskontor eftersom Dr. Anderson berättade för mig att detta skulle spåras av ACIO som hade medarbetare på höga positioner inom både NSA och CIA, och som skulle i bästa fall bara köra missinformation från en eller båda. Jag har vissa dokument som jag kommer att undanhålla från WingMakers hemsida, men om något skulle hända mig har jag ordnat för att dessa dokument ska delas med stora medieföretag som jag känner väl. Det här är mina enda säkra garantier för att presentera detta material.

Mitt enda intresse är att släppa detta material till allmänheten, och sen kan de bestämma vad de ska göra med det. De kan vilja pressa sina politiker eller vidta andra åtgärder, det är deras val. Jag är övertygad om att denna historia är för viktig för att kunna hållas i händerna på en elitorganisation vars enda intresse är att omstrukturera den teknik som finns på Ancient Arrow-platsen och tillämpa den på sin egen agenda, oavsett hur ädel den agendan kan vara.

Jag inser också att Internetleverantören som är värd för denna webbplats kan komma att granskas, men om det utövas något tryck på den här Internetleverantören för att överge sitt webbhotell för denna webbplats, kan det här också leda till att jag distribuerar de dokument som jag hänvisade till tidigare. Låt mig vara tydlig, dessa dokument ger obestridligt bevis på denna hemliga organisation som kallas ACIO, och dess elitledare är namngivna och deras verkliga identiteter exponeras.

Hur ska materialet presenteras?.

Jag har spenderat de senaste månaderna med att gå fram och tillbaka i mitt huvud hur detta material ska presenteras, och det verkade mest lämpligt att placera dem på Internet för att ge en global publik tillgång till den. Jag har en nära vän som skapade den här webbplatsen som jag litar på helt. Annars än det ingen annan som vet vad jag har gjort här (inklusive min webbplats värd).

Du kanske frågar varför jag har valt att reservera fullskalig medieinformation om det material som getts till mig av Dr. Anderson. Jag kan bara säga att jag inte vill skapa en cirkusatmosfär kring denna upptäckt. Det kan slutligen hamna i massmedia, men för närvarande är mina instinkter att hålla en låg profil för både detta material och mig själv. Därmed hoppas jag kunna bevara en viss känsla för dessa artefakter och låta det växa därifrån.

Jag har aldrig varit inblandad i någon historia som närmar sig denna magnitud av betydelse, och jag är säker på att om du spenderar tid med det här materialet, även för några minuter, kommer du att se hur viktig denna upptäckt av tidskapseln är. Det bästa sättet du kan hjälpa till, är att sprida ordet om denna upptäckt och öppna dina politiska representanters ögon. Om du har egna webbplatser, vänligen länka till WingMakers webbplats. 

(Här har vi ett litet problem. Originalsidan där denna information kommer ifrån, har gjorts om till en kommersiell sida, började 2001, där mycket information har ändrats och förändrats. Om du väljer att utforska den nuvarande WingMakers webbplats på wingmakers.com, så var medveten om att den har ändrats på många sätt från sin ursprungliga form.)

Låta materialet tala för sig självt.

Dr. Anderson hade varnat mig för att ACIO har en avancerad version av en teknik baserad på vad han kallade fjärrvisning. Som jag förstår är fjärrvisning möjligheten att fastställa var människor befinner sig genom någon form av "psykisk inblick" av någon som är utbildad i denna teknik. Jag vet att det låter långsökt, men Dr. Anderson insisterade på att de hade denna förmåga och att det var en av deras teknologier de var mest rädda för inom ACIO. Dess effekt var i själva verket känd som att hålla sin personal lojal. Tyvärr kommer detta att tvinga mig att stanna under jorden och förbli väldigt mobil under de närmaste månaderna, så förvänta dig inte för mycket förändring till webbplatsen.

Tro mig, jag vet att hela denna historia kan tyckas omöjlig, men jag kan bara säga att jag har sett detaljerade ritningar och fotografier av artefakterna som tagits från Ancient Arrow-platsen, och dessa är med största sannolikhet, för mina ögon, inte från den här tiden eller världen. De är olikt allt jag någonsin sett. Antingen är WingMakers verkliga, eller så har någon gått igenom mycket för att övertyga mig motsatsen, och igen, jag är en enkel journalist utan någon "yxa att slipa" i förhållande till hemlig regeringsverksamhet, ETs, tidsresor eller främmande artefakter.

Jag är inte här för att konvertera någon. Det finns inget att konvertera till. Jag vill helt enkelt avslöja detta material och låta varje individ absorbera det som de väljer. Jag lägger till ytterligare dokument och artefakter från Ancient Arrow-platsen när jag anser att det är säkert att göra det, men för närvarande finns det tillräckligt med material på denna sida för att introducera någon till WingMakers kultur.

Jag hoppas att du tar dig tid att fördjupa dig i detta material. Om du gör det kan du bli förvånad över resultatet.

Anne (inte mitt riktiga namn)

Skriftlig 23 oktober 1998